ورود کاربران

استخدام کارشناس آزمایشگاه در سمنان

بیمارستان سینا سمنان | بیمارستان ابن سینا سمنان + استخدام بیمارستان سینا سمنان

بیمارستان سینا سمنان بیمارستان سینا سمنان جهت تکمیل کادر درمان و نیروی خدماتی خود از بین جوانان متعهد و متخصص بومی استان سمنان، از طریق آزمون ورودی و مصاحبه گزینش، دعوت....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

بارگذاری موارد بیشتر