ورود کاربران

استخدام شهرداری تهران

برگزاری آزمون تغییر وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری تهران

برگزاری آزمون تغییر وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری تهران برگزاری آزمون تغییر وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری تهران سید جعفر تشکری هاشمی گفت: برگزاری آزمون تغییر وضعیت استخدامی در راستای فراهم کردن....

مهلت ثبت نام : 1395/10/05

بارگذاری موارد بیشتر