ورود کاربران

استخدام تامین اجتماعی

استخدام تامین اجتماعی : شرایط و ضوابط استخدام در سازمان تامین اجتماعی

استخدام تامین اجتماعی 96 در چهار استان آغاز شد   استخدام تامین اجتماعی به طور متوسط هر ساله متناسب با کمبود نیروهای این سازمان و اغلب در سه ماهه آخر....

مهلت ثبت نام : 1397/04/26

بارگذاری موارد بیشتر