ورود کاربران
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1353/10/22
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-مهندسی کامپیوتر
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 15/5
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1364/6/31
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی معدن
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 16
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1369/6/30
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کاردان-حسابداری
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 14
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1374/2/2
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی مواد
 • محل سکونت: البرز مشکین دشت کرج
 • معدل: 16/70
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1378/5/31
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-کامپیوتر
 • محل سکونت: تهران شهریار
 • معدل: 19
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1356/3/26
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1375/2/22
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران شهریار
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1378/12/16
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1361/6/22
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-حسابداری
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 16/33
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1367/6/28
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من