ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪ در یک شرکت ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﻴﻨﻪ IT واقع در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/14
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪ در یک شرکت ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﻴﻨﻪ IT واقع در استان خراسان رضوی

یک شرکت ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ITدر ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺧﻮد استخدام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

استخدام ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪ،آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮى، ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ، ﻋﻴﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ، MCSA,N+, A+,CCNA(ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ٢٨ ﺳﺎل) .

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ استخدام ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ذیل ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. (ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس: ١٢ اﻟﯽ ١6)

٣٨٨١٤٤٢٧

آخرین مهلت درخواست استخدام: 3 مهر 1394

دیدگاه کاربران

captcha