ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام کارگر ساده جهت بسته بندی و کارگر کارواش در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/14
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام کارگر ساده جهت بسته بندی و کارگر کارواش در استان خراسان رضوی

یک کارﮔﺮ ﺳﺎده ﻣﺮد ﺟﻬﺖ کار در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ استخدام می شود.

٠٩٣٥٨٦٤٩٧٧١

__________________________

ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ٨٠٠الی٩٠٠+ ﺑﻴﻤﻪ و ﺳﺮوﯾﺲ داﺧﻞ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ 46 ﺳﻤﺖ راﺳﺖ درب ﺳﻮم

 ٣٧٥٢٥٤٨١-٠٩١٥٩١٧٠١٢٤

____________________________

 ﭼﻨﺪ کارﮔﺮﺳﺎده ﻧﻮﺟﻮان استخدام می شود.

 ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﺪان ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪه

 ٣٦٩٠٧٢٩٣

_______________________________

کارﮔﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنی

 رﺳﺘﻮران ﺷﺒﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادى ﮐﺎرﮔﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر رﺳﺘﻮران ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

ﻏﺬا و ﺟﺎى ﺧﻮاب ﺣﻘﻮق 45٠ ﺗﻮﻣﺎن استخدام می نماید.

 ﻣﺸﻬﺪ،ﻃﺮﻗﺒﻪ، ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺒﺮان ١ و ٣

 ٠٩١٥٣١١٥٨٠٧ – ٠٩١٥٥١٥٦٣٨٩

______________________________

یک کارﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﮐﺎردر ﮐﺎرﮔﺎه اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺳﺎزى استخدام می شود.

 آدرس محل استخدام: ﺳﻴﺪى ﺷﻬﺮک ﺛﺎﻣﻦ، ﺷﻬﻴﺪ ﭘﺎدزﻫﺮاﻣﺎﻣﯽ ١ دورﺑﺮﮔﺮدان ﭘﻼک 4٢ ﻃﺒﻘﻪ اول

٠٩٣٥٨٢٨٨٥٨٦

______________________________

استخدام کارگر ساده جهت بسته بندی و کارگر کارواش

ﭘﻴﺘﺰاﮔﺸﻨﻴﺰ یک ﺟﻮان ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ استخدام می نماید. .ﺗﻤﺎس٩ﺗﺎ5-٢ﺗﺎ٨

٠٩١٥٣٠٢٣٩٤٩

_____________________________

یک کارﮔﺮ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻣﺮﻏﺪارى ﺗﺨﻢ ﮔﺬار استخدام می شود.

٠٩١٩٧١٦٨٤٣٩

________________________________

٢ ﻧﻔﺮ نیروی ﺟﻮان ﺟﻬﺖ کار در ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺮی استخدام می شود.

٣٧٢٣٢٢٦٠-٠٩١٥٦٩٥٤٤١٣

______________________________

استخدام کارگر ساده جهت بسته بندی و کارگر کارواش

تعدادی ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ داری در ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺟﺎوﯾﺪ ﻓﻠﮑﻪ آب ﺑﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ استخدام می شود..

٠٩١٥١١١٥١٠٧-٣٣٦٩٤٠٠٢

______________________________

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ کارﮔﺮ ﺳﺎده ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ استخدام می شود.

٣٣٦٧٤١١٧

____________________________

روزی ٢٢ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﺎﺧﯽ استخدام می شود.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮرى وﮐﻴﻞ آﺑﺎد ﻧﺒﺶ ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ٢6

____________________________

تعدادی آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ استخدام می شود.

اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ٢٧ ﭘﻼک ١٢

٠٩١٥٥٥٩٨٩٧٥

___________________________

استخدام کارگر ساده جهت بسته بندی و کارگر کارواش

کارﮔﺮ ﺳﺎده آﻗﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ استخدام می شود.

 ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻣﺤﺪوده رﺳﺎﻟﺖ

٠٩١٥٣٠٠٣٦٨٢

___________________________

کارﮔﺮ ﺳﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺣﻘﻮق 6٠٠ اﻟﯽ ٩٠٠ + ﺑﻴﻤﻪ + ﺳﺮوﯾﺲ

٠٩١٥٢٤٤٦٩٧٤-٣٧٥٨٩٧١٠

_____________________________

یک ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ اﭘﺮاﺗﻮری دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ درﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس استخدام می شود.

ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس – ﻓﺎز ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ٧ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﯾﺲ

٠٩١٥٥١٠٩١٢٥

_______________________________

اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻮری ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺣﻘﻮق 6٠٠ اﻟﯽ ٩٠٠ + ﺑﻴﻤﻪ + ﺳﺮوﯾﺲ

٠٩٠١٣٤٦٦٢٢٥-٣٧٣٩٠٢٧٤

______________________________

یک کارﮔﺮ ﺟﻬﺖ کار در رﺳﺘﻮران ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮرى ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻨﺠﺘﻦ4٠

،رﺳﺘﻮران اﯾﺮاﻧﻴﺎن

_____________________________

استخدام کارگر ساده جهت بسته بندی و کارگر کارواش

کارﮔﺮﺳﺎده شیرینی  ﭘﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ٢٣ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺰاﯾﺎ+ﺑﻴﻤﻪ

 ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد-ﻧﺒﺶ ﻓﻼﺣﯽ ٢١

_____________________________

تعدادی نیروی آﻗﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺣﺪاﻗﻞ دﯾﭙﻠﻢ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ استخدام می شود.

٠٩١٥١١١١٥٤٧

_____________________________

تعدادی کارﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﭙﺎد ﻏﺮﻓﻪ 5٨ استخدام می شود.

٠٩١٥٦٢٠٤٢٣٨

______________________________

٦٠٠ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن – ٢ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده ﺗﺎ ٢٢ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﺎى ﺧﻮاب ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺑﺴﺘﻨﯽ اﻓﺸﻴﻦ

٠٩٣٥١١٦٣٢٣٧

_________________________________

تعدادی کارﮔﺮ ﺳﺎده ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در آﺑﻤﻴﻮه ﮔﻴﺮى ﻣﻮﺟﻬﺎى آﺑﯽ استخدام می شود.

اﻧﺪﯾﺸﻪ ٨٣

٠٩٣٥٥٥٧٠٩٦٢

_________________________________

ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ  ٧٠٠ اﻟﯽ ٩٠٠ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ  اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ٣٠ اﻧﺘﻬﺎى ﮔﻠﺒﺮگ 4 ﭘﻼک ٩5

٣٧١٢٢٤٠٩-٠٩٣٦٥١٠٤٠٩٨

__________________________________

استخدام کارگر ساده جهت بسته بندی و کارگر کارواش

ﭼﻨﺪ کارﮔﺮ ﺳﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﺮاﺷﮑﺎرى ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﻔﯽ استخدام می شود.

ﻣﺤﺪوده ﺟﺎده ﻗﺪﯾﻢ ﻗﻮﭼﺎن

٠٩٣٦١٣٠٤٣٠٠

________________________________

تعدادی ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻔﺖ ﺻﺒﺢ استخدام می شود. رﺳﺎﻟﺖ 45 ﭘﻼک6٣

٠٩٣٨٧٣٥٢٢٢٧

________________________________

کارﮔﺮ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنی ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر داﺋﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

و ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﺑﻴﻤﻪ استخدام می شود.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ: ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ٨ اﻟﯽ 5 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ-١4 اﻟﯽ ٨ اﺑﺘﺪاى اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﻬﺎى رازى ٩

٠٩١٥٦٢٠٠٠٩٥

_________________________________

یک ﻧﻔﺮ نیروی کار ﺳﺎده دﯾﭙﻠﻤﻪ آﻗﺎ ﺟﻮان ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺒﻠﻤﺎن استخدام می شود.

٣٨٤١٠٣١٤

_________________________________

ﺻﻨﺎیع چوبی پایکا ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوى ﺳﺎده استخدام می نماید.

٠٩١٥٣١٣٥٨٧١ –  ٠٥١٣٦٩٠٣٩٥٤

________________________________

یک کارﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓ استخدام می شود.

ﻓﻠﮑﻪ آب ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻴﺪﮔﺎه ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓ ﻗﺪس

٠٩٣٠٤٥٨٩٣٧٥

_________________________________

کارﮔﺎه ﭼﺎپ ﭘﺎرﭼﻪ – ﺷﺮاﯾﻂ: آﻗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ٣٠، ﺑﻴﻤﻪ، ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر

ﻣﮑﺎن: ﺟﺎده ﺳﻴﻤﺎن، ﺣﮑﻤﺖ 6 راﺳﺖ ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﺳﻮم  زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ: 13/06/94 از

ﺳﺎﻋﺖ ٨ اﻟﯽ ١٢

__________________________________

استخدام کارگر ساده جهت بسته بندی و کارگر کارواش

تعدادی نیروی ﺟﻮان ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻃﺒﺎﺧﯽ استخدام می شود.

٠٩١٥٥١٢٨٦٦١

__________________________________

یک ﺻﺎفکار و ﻧﻘﺎش  اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ استخدام می شود.

٣٥٠٢١١٣٣

________________________________

یک نیروی ﻣﺎﻫﺮ ﺟﻮان ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ وﻣﻴﻮه ﻓﺮوﺷﯽ استخدام می شود.

ﻣﺤﺪوده اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ

٠٩٣٠٥١٢٢٧٤٩

____________________________

تعدادی اﺳﺘﺎدکار ﻣﺎﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﯾﺨﭽﺎﻟﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ استخدام می شود.

٠٩١٥٤٠٤٦٢٧٢

____________________________

نیروی ﻣﺎﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﮐﺒﺎﺑﯽ استخدام می شود.

٠٩١٥٢٩٠٠٠٤٣

__________________________

رویه کوب ﺗﻤﻴﺰ کار ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﻞ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﺷﻮ استخدام می شود.

٣٦٩٠١٤٢٠

____________________________

استخدام کارگر ساده جهت بسته بندی و کارگر کارواش

یک کارﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ روﻏﻦ

 ٠٩٣٣٥٧٠٥٧٣٣ – ٣٨٨٢٠٦٤٦

_______________________________

٢ﻧﻔﺮکارﮔﺮﻣﺎﻫﺮاستخدام می شود.

آدرس محل استخدام: ﻃﻼب ﺑﻴﻦ اﻣﺖ ٢١ و ٢٣ ﺟﻬﺖ کار در کارواش ﮐﻼس ﮐﺎرواش

٠٩٣٨٧٩٩٩٢٩٢

________________________

یک کارﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺎزى ﮐﻮﻟﺮ استخدام می شود.

٠٩١٥٩٦٦٥٥٠٤

_______________________

دو کارﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﮐﺎرواش استخدام می شود.

٠٩١٥٥٦٨٣١٣٦

________________________

کارﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ کارواش  ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد. آدرس: ﻧﺒﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ ٧٧

٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام:  3  مهر  1394

دیدگاه کاربران

captcha