ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام کارشناس فروش و مدیر فروش در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/23
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام کارشناس فروش و مدیر فروش در استان خراسان رضوی

بازاریاب آرایشی استخدام می شود.

 درآﻣﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ١ م

ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻤﺎس ١٢-١٠ ﺻﺒﺢ

٠٩١٥٢٠٠٩٦٢٤

_________________________________

ﺷﺮکت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎرى ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

٣٨٨٤٢٤٢٥

________________________________

ویزیتور ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک ﺑﺎﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎداراى ﺗﺒﻠﺖاستخدام می شود

٠٩٣٦٣٠٧١٥١٦

_____________________________

استخدام کارشناس فروش و مدیر فروش

دﻓﺘﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬایی ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻓﺮوش ﺧﻮد

ﺑﻪ 5 ﻧﻔﺮ ﺑﺎزارﯾﺎب تلفنی ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ

 ٠٩٣٩٨٥٧٦٦٦٠ / ٠٩١٥٥٦٨١١٤٠

________________________________

ﺑﺎزرﮔﺎنی ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺣﺮﻓﻪ اى ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎى ﻋﺎﻟﯽ استخدام می نماید.

٠٩٣٧٠٩٥٠٧٧٩

_________________________________

استخدام کارشناس فروش و مدیر فروش

ﺷﺮکت ﭘﺨﺶ اﻣﺘﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ١٠ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ+

ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ+ ﺑﻴﻤﻪ+ﺟﺎﯾﺰه ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮرى ﻓﻘﻂ ٩ اﻟﯽ ١6

ﮐﻼﻫﺪوز ٣١، ﻧﺒﺶ ﭼﻬﺎرراه اول، ﭘﻼک ١6 ﻃﺒﻘﻪ اول

4 – ٣٧١٣٨٨٥٢

___________________________

 شرکت A.S.T

ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادى ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺮوى ﺟﻮان و ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ

اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺰاﯾﺎ: ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ+ﺑﻴﻤﻪ+ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ و ﭘﺎداش+ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮدرو

٣٨٥٢٩٣٤٣ / ٠٩١٥٣١٩١٩١٠

__________________________

استخدام کارشناس فروش و مدیر فروش و بازاریاب

ﺑﺎزاریاب ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ استخدام می شود

٠٩١٥١٠٨٧٥٦١-٣٧٢٣٣٩٠٣

___________________________

ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎب ﺣﻀﻮرى و ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن تلفنی ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ ﺳﻪ راه راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

٣٨٤٦٦٤٧٤-٠٩١٥١٢٣٧٨٩٠

__________________________

ویزیتور آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺎ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎﻻاستخدام می شود.ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻬﻨﺪ

٠٩١٥٠٣٩٨٥٠٢

__________________________

استخدام کارشناس فروش و مدیر فروش و بازاریاب و ویزیتور

تعدادی ﺑﺎزاریاب ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ (ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ) ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ ﮐﻴﮏ و ﮐﻠﻮﭼﻪ در ﻣﺸﻬﺪ و

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن استخدام می شود. ﺟﻼل 5٢ ﭘﻼک ٢٠٨

٠٩٣٨٥٧٢٠١٠٦

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام:  11   مهر  1394

دیدگاه کاربران

captcha