ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام چرخکار و خیاط در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/07/26
تعداد دیدگاه: یک دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام چرخکار و خیاط در استان خراسان رضوی

استخدام چرخکار و خیاط

ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺧﮑﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻣﺮداﻧﻪ و ﺳﺮدوزﮐﺎر ﺗﺮﯾﮑﻮ استخدام می شود.

ﻓﻠﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﻬﺎر ١۴ ﭘﻼک ۴

٠٩١٥٥٠٧٢٦٠٤

__________________________

ﺗﻮﻟﻴﺪی­ ﺷﻠﻮار زﻧﺎﻧﻪ

١- ﭼﺮﺧﮑﺎر ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ و اﺟﺮت ﻋﺎﻟﯽ

٢- ﺑﻴﺮون ﺑﺮ ﺷﻠﻮار زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎى صنعتی ﺑﺎ اﺟﺮت ﻋﺎﻟﯽ

ﻣﺤﺪوده ﻣﻔﺘﺢ، ﺧﻴﺎﺑﺎن وﺣﻴﺪ

 ٠٩١٥٥٢٢٩٩٣٥ – ٣٣٤٣٨٦٦٨

__________________________

ﺗﻮﻟﻴﺪ­ کاردینال

ﺗﻌﺪادى ﭼﺮﺧﮑﺎر ،ﻣﻴﺎﻧﺪوز،ﺳﺮدوز ،راﺳﺘﻪ دوز ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن

 استخدام می نماید.

 ٠٩٣٠٤٨٩١٣٦٠ – ٠٩٣٠٤٨٩١٣٦١

__________________________

ﺳﺎﻋﺖ کار ٧ الی ١٤

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﭘﻮﺷﺎک ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ

١- ﻣﻴﺎﻧﺪوزﮐﺎر

٢- ﺳﺮدوزﮐﺎر

٣- راﺳﺘﻪ ﮐﺎر

۴- ﺑﺮدﺳﺖ

٠٩١٥٥٠٥١٨٠١

______________________________

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد­ ﭼﺮخکار ﻣﺎﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ ، آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺮدوز ، ﻣﻴﺎﻧﺪوز و راﺳﺘﻪ دوز ﺑﺎ ﺣﻘﻮق

ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ زﻧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ . ﺑﻠﻮار ﺣﺠﺎب

 ٠٩١٥٧٩٤٧٤٧٧ –  ٠٩١٥٢٠١٤٨٤٦ – ٣٦٦٣٩١٥٦

______________________________

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ زیگزاگ دوز ﻣﺎﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮدﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ زﻧﺎﻧﻪ و

ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻘﺪى ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﻃﻼب -ﻣﻔﺘﺢ ۴ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎرراه اول ﭘﻼک ٢٩١

 ٠٩١٥٣٠١٥٨٢١ – ٣٢٧٢٦١٠٧

________________________

ﺗﻮﻟﻴﺪ­ ﺗﺮیکو ﺗﻮریست

ﺑﻪ ﺗﻌﺪادى زﯾﮕﺰاک دوز و ﺑﺮدﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﮐﺎر اﺗﻮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﻔﯽ

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ

٠٩١٥٣١٤٦٦١٦ – ٣٢٧٨٤٠٣٧

______________________________

ﺗﻮﻟﻴﺪی­ ﺑﺰرگ ﭘﻮﺷﺎک ﺳﺎﯾﺮوس در راﺳﺘﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﺮﻓﻪ اى

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

١-زﯾﮕﺰاک دوز ٣ﻧﻔﺮ

٢-راﺳﺘﻪ دوز ٣ﻧﻔﺮ

٣-ﻣﻴﺎﻧﺪوزﮐﺎر ٣ﻧﻔﺮ

۴-ﭘﻬﻦ ﮐﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ٢ﻧﻔﺮ

 ۵- ﺑﺮدﺳﺖ ٢ﻧﻔﺮ

٣٣٤٤٢٩٩٠

______________________________

ﺑﻪ یک ﻧﻔﺮ ﺷﻠﻮاردوز و ﭘﻴﺮاﻫﻦ دوزﻣﺎﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻣﻐﺎزه ﺷﺨﺼﯽ دوزى ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ

ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻘﺪى- دﯾﭙﻠﻤﺎت ، داﻧﺎﯾﯽ ﻧﮋاد

 ٣٦٦٥٢٧٣١ – ٠٩٣٨٨٠٠١٢٤٠

____________________________

ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی­ ﭘﻮﺷﺎک و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ زﯾﮕﺰاک دوز و ﻣﻴﺎﻧﺪوزﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ

ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ . ﻓﺪاﺋﻴﺎن ا ﺳﻼم ١٢ ﻧﺴﺘﺮن ٢٢ ﺳﺎﻟﻢ ۶

٠٩١٥٩٠١٢١٢٥

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺧﮑﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻣﺮداﻧﻪ و ﺳﺮدوزﮐﺎر ﺗﺮﯾﮑﻮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ

ﻓﻠﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﻬﺎر ١۴ ﭘﻼک ۴

٠٩١٥٥٠٧٢٦٠٤

__________________________

ﺗﻮﻟﻴﺪی­ ﺷﻠﻮار زﻧﺎﻧﻪ

١- ﭼﺮﺧﮑﺎر ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ و اﺟﺮت ﻋﺎﻟﯽ

٢- ﺑﻴﺮون ﺑﺮ ﺷﻠﻮار زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎى صنعتی ﺑﺎ اﺟﺮت ﻋﺎﻟﯽ

ﻣﺤﺪوده ﻣﻔﺘﺢ، ﺧﻴﺎﺑﺎن وﺣﻴﺪ

 ٠٩١٥٥٢٢٩٩٣٥ – ٣٣٤٣٨٦٦٨

__________________________

ﺗﻮﻟﻴﺪ­ کاردینال

ﺑﻪ ﺗﻌﺪادى ﭼﺮﺧﮑﺎر ،ﻣﻴﺎﻧﺪوز،ﺳﺮدوز ،راﺳﺘﻪ دوز ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن

 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ

 ٠٩٣٠٤٨٩١٣٦٠ – ٠٩٣٠٤٨٩١٣٦١

__________________________

ﺳﺎﻋﺖ کار ٧ الی ١٤

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﭘﻮﺷﺎک ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ

١- ﻣﻴﺎﻧﺪوزﮐﺎر

٢- ﺳﺮدوزﮐﺎر

٣- راﺳﺘﻪ ﮐﺎر

۴- ﺑﺮدﺳﺖ

٠٩١٥٥٠٥١٨٠١

______________________________

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد­ ﭼﺮخکار ﻣﺎﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ ، آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺮدوز ، ﻣﻴﺎﻧﺪوز و راﺳﺘﻪ دوز ﺑﺎ ﺣﻘﻮق

ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ زﻧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ . ﺑﻠﻮار ﺣﺠﺎب

 ٠٩١٥٧٩٤٧٤٧٧ –  ٠٩١٥٢٠١٤٨٤٦ – ٣٦٦٣٩١٥٦

______________________________

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ زیگزاگ دوز ﻣﺎﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮدﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ زﻧﺎﻧﻪ و

ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻘﺪى ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﻃﻼب -ﻣﻔﺘﺢ ۴ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎرراه اول ﭘﻼک ٢٩١

 ٠٩١٥٣٠١٥٨٢١ – ٣٢٧٢٦١٠٧

________________________

ﺗﻮﻟﻴﺪ­ ﺗﺮیکو ﺗﻮریست

ﺑﻪ ﺗﻌﺪادى زﯾﮕﺰاک دوز و ﺑﺮدﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﮐﺎر اﺗﻮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﻔﯽ

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ

٠٩١٥٣١٤٦٦١٦ – ٣٢٧٨٤٠٣٧

______________________________

ﺗﻮﻟﻴﺪی­ ﺑﺰرگ ﭘﻮﺷﺎک ﺳﺎﯾﺮوس در راﺳﺘﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﺮﻓﻪ اى

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

١-زﯾﮕﺰاک دوز ٣ﻧﻔﺮ

٢-راﺳﺘﻪ دوز ٣ﻧﻔﺮ

٣-ﻣﻴﺎﻧﺪوزﮐﺎر ٣ﻧﻔﺮ

۴-ﭘﻬﻦ ﮐﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ٢ﻧﻔﺮ

 ۵- ﺑﺮدﺳﺖ ٢ﻧﻔﺮ

٣٣٤٤٢٩٩٠

______________________________

ﺑﻪ یک ﻧﻔﺮ ﺷﻠﻮاردوز و ﭘﻴﺮاﻫﻦ دوزﻣﺎﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻣﻐﺎزه ﺷﺨﺼﯽ دوزى ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ

ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻘﺪى- دﯾﭙﻠﻤﺎت ، داﻧﺎﯾﯽ ﻧﮋاد

 ٣٦٦٥٢٧٣١ – ٠٩٣٨٨٠٠١٢٤٠

____________________________

ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی­ ﭘﻮﺷﺎک و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ زﯾﮕﺰاک دوز و ﻣﻴﺎﻧﺪوزﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ

ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ . ﻓﺪاﺋﻴﺎن ا ﺳﻼم ١٢ ﻧﺴﺘﺮن ٢٢ ﺳﺎﻟﻢ ۶

٠٩١٥٩٠١٢١٢٥

دیدگاه کاربران

captcha