ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام پیک موتوری در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/07/03
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام پیک موتوری در استان خراسان رضوی

استخدام پیک موتوری

یک پیک ﻣﻮتوری استخدام می شود.

ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺟﺎده ﻗﺪﯾﻢ

٣٦٧٧٩٥٦٢-٠٩٣٠٩٩٥٤٥٩٤

_________________________________

پیک ﻣﻮتوری ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ استخدام می شود.

 ٠٩١٥٦١٧٦٩٣٨ – ٣٨٤٣٦١٣٩

_________________________________

ﺗﻌﺪادی پیک ﻣﻮتوری ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻى ٣5 اﻟﯽ ١٠٠ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن استخدام می شود.

٠٩١٥٨٣٥٢٨١٦

________________________________

ﺗﻌﺪادی ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ،ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ در ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن (ﺳﺎﯾﺮاﺳﺘﺎن

ﻫﺎى ﻛﺸﻮر ) استخدام می شود.

ﺣﺪاﻗﻞ دﯾﭙﻠﻢ ، ﺣﺪاﻗﻞ ٢٨ ﺳﺎل ﺳﻦ ، ﺣﻘﻮق ١.٣٠٠م

٠٩٣٠١٧٥٤١٢٥

______________________________

ﻣﻮتوری ﺗﻴﺰﭘﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر پیک و ﻣﺪارک ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

٠٩١٥٩٧٠٧٠٧٨

________________________________

پیک ﺷﻬﺮﮔﺸﺖ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﺎﻟﯽ و درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﺗﻤﺎم وﻗﺖ استخدام می نماید.

٣٢٢٤٢٠٢٠

_________________________________

پیک ﻣﻮتوری ﺑﺎ ١٢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرى ﺟﻬﺖ اﻏﺬﯾﻪ استخدام می شود.

ﺣﻘﻮق ١ م ﺛﺎﺑﺖ

٠٩١٥٥٢٤٩٠٤٦

_________________________________

پیک ﻣﻮتوری ﺑﺎ درآﻣﺪ 5٠ اﻟﯽ ١٠٠ ﺑﺪون ﺿﺎﻣﻦ استخدام می شود.

ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس ٩ ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 9 شب

٠٩١٥٣١٩٣٧٣٤

_______________________________

ﭼﻨﺪ پیک ﺟﻬﺖ کار در رﺳﺘﻮران استخدام می شود. ﻣﺤﺪوده اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ

٠٩١٥٨٨٠٥٩٦٩

________________________________

پیک ﻣﻮتوری استخدام می شود.

ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ ﻧﺒﺶ داﻧﺶ ﺷﺮﻗﯽ رﺳﺘﻮران ﻗﺼﺮﮔﻞ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮرى

_______________________________

پیک ﻣﻮتوری ﻣﻬﺮ اﻟﺮﺿﺎ – ﺗﻌﺪادى ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار استخدام می شود.

٠٩٠١٤١٥٦٣٠٦

___________________________________

پیک ﻣﻮتوری ﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﺤﺪوده وﮐﻴﻞ آﺑﺎد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ٨

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻇﻬﺮ و ﺷﺐ استخدام می شود.

ﻧﺎم،ﺳﻦ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ.

٠٩٣٣٣١٧٨٢٣٠

__________________________________

ﺗﻌﺪادی پیک ﻣﻮتوری استخدام می شود.

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ٢ ﮐﺘﺮﯾﻨﮓ غذاییﺧﻮﺑﻪ

٣٨٤٧١٤١٥

__________________________________

 ﺗﻌﺪادی پیک ﻣﻮتوری ﺑﺎ درآﻣﺪ روزاﻧﻪ ۶٠ اﻟﯽ ١٠٠ ﺗﻮﻣﺎن استخدام می شود.

(ﻓﺮاﻣﺮز ﻋﺒﺎﺳﯽ)

٠٩٣٩٥٣٣٧٣٣٩

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 23مهر 1394

دیدگاه کاربران

captcha