ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام ویزیتور و بازاریاب در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/07/26
تعداد دیدگاه: یک دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام ویزیتور و بازاریاب در استان خراسان رضوی

استخدام ویزیتور و بازاریاب

ﭼﻨﺪ ویزیتور آﻗﺎ یا ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﻏﺬا ﺑﺎ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺛﺎﺑﺖ

استخدام می شود.

٠٩٣٦٩٤٠٢٥٠٨ – ٠٩٣٥٤٤٦٣٨٥٢

______________________

دﻋﻮت ﺑﻪ همکاری ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ

ﮐﺎرﻣﻨﺪ ادارى ﻓﺮوش (ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ+ ﺑﻴﻤﻪ+ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ)

ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ، ﻣﺘﺄﻫﻞ ، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن

٣٨٩٤١٤١٤ – ٠٩١٥٧١٥٨٨٤٨

_________________________

ﺷﺮکت ﻓﺮآورده ﻫﺎ­ ﮔﻮشتی ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺻﺪف دیما ﺗﻌﺪادى ﺑﺎزارﯾﺎب ﺣﺮﻓﻪ اى درزﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس

استخدام می نماید.

ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ و ﭘﺎداش

٠٩١٥٣٣٨٨٣٧٨

____________________

ﺷﺮکت ﭼﺎی­ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻓﺮوش ﺗﻌﺪادى وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر استخدام می نماید.

٣٧٥٠٠٤٢٣

________________________

ﺷﺮکت ویهان ﭘﺨﺶ ﺷﺮق (ﻧﻮﻦ) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎرى ﭘﻨﻴﺮ ﺗﻮرﯾﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﺲ ﻧﺎﻣﻴﮑﺎ و ﻣﺮﺑﺎﺟﺎت ﻣﺤﺸﺮ

١- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮوش ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ آﻗﺎ

٢- وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺣﻀﻮرى آﻗﺎ / ﺧﺎﻧﻢ

٣- وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﺎﻧﻢ

2 – ٣٣٤٤٩٥٩٠

_________________________

ﺷﺮکت ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬایی ﮔﻠﺪیس ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮد ﺗﻌﺪادى راﻧﻨﺪه

(ﻣﻮزع) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺴﺎن (ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ) استخدام می نماید.

آدرس:

ﻣﻴﺜﺎق ٣٨ ﺗﻘﻮﯾﻪ ٣ درب دوم ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ، ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ١۵-١٠

8 – ٣٦٢٣٢٧٦٧ – ٠٩١٠٥٠٠١١٤٩

___________________________

اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﺎور ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ

 ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ آﻟﻤﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و

… (آﻟﭙﺴﻴﻦ، ﭘﻼﻧﺘﻮر، آﻟﺴﻴﻨﺎ و …) در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺎﻟﺮى ﻫﺎ از ٣ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوى ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ٧٠٠٠٠٠٠

رﯾﺎل + ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ ١٠٠٠٠٠٠٠ رﯾﺎل ) دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

٣٥٠٩٩٣٣٤ – ٠٩١٥٥٠٦١٠٨٥

(ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﮏ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﺎ ﺗﻤﺎس )

_________________________

ﺷﺮکت ﻫﺎنکوک

ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودى ﺑﺎزارﯾﺎب آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﻗﺎﺑﻞ

اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺎزار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ١م ﺗﻮﻣﺎن استتخدام می شود.

٠٩٣٨٧٤٥٠٤٠٦ – ٠٩٣٩٥١٢٤٠٨١

______________________

ﻓﺮصتی اﺳﺘﺜﻨﺎیی و آینده ای­ روﺷﻦ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﭘﺮﻓﺮوش ﻏﺬاﯾﯽ

(ﺑﺎزارﯾﺎب آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻢ، ﺣﺮﻓﻪ اى و آﻣﺎﺗﻮر)

 1,500 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺛﺎﺑﺖ+ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ+ ﭘﺎداش و ﺑﻴﻤﻪ ،  ارﺳﺎل رزوﻣﻪ ﮐﺎرى ﺑﻪ

٠٩١٥٤١٧٩٨٤٨

___________________________

اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎزاریاب و کارﺷﻨﺎس ﻓﺮوش ﺑﻴﻤﻪ

ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ + ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﯽ +آﻣﻮزش اﻃﻼع از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺰاﯾﺎ

ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮرى : ﻗﺮﻧﯽ ٢١ ﺑﺮج ﺟﺎودان ورودى ادارى ٣ ﻃﺒﻘﻪ ۵ واﺣﺪ ۵٠٩

ﺑﻴﻤﻪ  ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ٩-١۴

_________________________

اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻮر­ی

ﺑﻪ ﯾﮏ وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و  ﻓﻌﺎل ﺑﺮاى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺨﺶ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ

٠٩١٥٣١٥٥١٦٢

_________________________

ﭘﺨﺶ ﮔﻠﺮخ دﻋﻮت ﺑﻪ همکاری می نماید :

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮوش آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻣﺸﻬﺪ

٣٨٧٦٧٨٩١- ٣٨٧٨٧٠٧٦

______________________________

یک ﺷﺮکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ­ی لبنی  ﺑﻪ ﺗﻌﺪادى وﯾﺰﯾﺘﻮر آﻗﺎ و راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﺷﻴﻦ

ﯾﺨﭽﺎل دار ﺟﻬﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.. ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس : 9 الی ١٣:٣٠

٠٩١٥٧٧٠٩٧٠٩

____________________________

یک ﺷﺮکت ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﻔﻮرﻣﺎتیک ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮداز اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و

داراى رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

٠٩٣٦٢٥٧٤٠٢٠

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود­ی ویزیتور ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻ

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ.

 ٠٩١٢٠٢٦٥٢٦٠ – ٠٩٣٥٩٥٥٥٠٠٣

_________________________

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد­ی ﺑﺎزاریاب ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻓﺮوش

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ. ﺳﻴﺪرﺿﯽ 53 ﭘﻼک ٢۶٨,١

٣٦٠٩٧٧٤٩ – ٠٩١٥٠٠٢٠٨٤٥

_______________________

ﺷﺮکت ﻓﻴﺮوز ﺗﺠﺎرت

 ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺗﻌﺪادى ﺑﺎزارﯾﺎب ﺣﻀﻮرى اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻣﺰاﯾﺎ : ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر + ﭘﺎداش ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ + ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ + ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

٠٩١٥٥٠٥١٢٦٠ – ٣٦٦٥٠٠٠١

___________________________

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزاریاب ﺧﺎﻧﻢ یا آﻗﺎ ، ﺣﺮﻓﻪ اى ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎى اﻣﻨﻴﺘﯽ

استخدا می شود.

ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ+ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ، ﻧﺒﺶ ﺑﻬﺸﺘﯽ ۵٣ ﭘﻼک ٢٢٧ واﺣﺪ ١

 ٠٩١٥٣١٦٥٦٦٣ – ٣٨٤٥٥١٣١

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 16 آبان 1394

دیدگاه کاربران

captcha