ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام منشی آشنا به برنامه نویسی در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/14
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام منشی آشنا به برنامه نویسی در استان خراسان رضوی

همکار ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ استخدام می شود.

آدرس محل استخدام:  ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺜﺎق١4

٣٥٢٤٥٩٨٢ – ٠٩١٥٦٠٠٩٤٥٩

______________________

منشی ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻔﺖ ﺷﺐ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ٧ ﺷﺐ ﺗﺎ ٧ ﺻﺒﺢ استخدام می شود.

آدرس محل استخدام: ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد، ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

٠٩٣٦٠٣٩١٤٦٠

_____________________

منشی آﻗﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ استخدام می شود..

٠٩٣٥٢٢٢٢٩١٠

_____________________

منشی ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ استخدام می شود.

آدرس محل استخدام:  ﮐﻼﻫﺪوز ٣6

30 – ٣٧٢٣٣٢٢٠

_____________________

 تعدادی اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ٨ ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 6

ﻋﺼﺮ ﺣﻘﻮق ٧5٠ ﺛﺎﺑﺖ . ﻣﺤﺪوده ﻃﻠﻼب

٠٩٣٥٥٠٥٣٠٠٦

_____________________________

منشی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ورد و اکسل ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺖ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده ﭼﻬﺎرراه

اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ استخدام می شود..

٣٧١٣٦٣٠١

٢ ﻧﻔﺮ منشی ﺑﺎ رواﺑﻂ  عمومی ﺑﺎﻻ استخدام می شود.

٠٩١٥٢٤٤٧٥٢٥-٣٦٠٩٤١٦٦

______________________________

استخدام منشی

منشی ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻔﺖ ﺻﺒﺢ  و ﻋﺼﺮ استخدام می شود.

٣٦٦٦٨١١٥

_______________________________

تعدادی منشی ﺧﺎﻧﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ وب ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ٨٠٠ استخدام می شود.

آدرس محل استخدام: اﺣﻤﺪآﺑﺎد، رﺿﺎى5 ﭘﻼک 36,1 واﺣﺪ 3 – ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮش ١٠ ﺻﺒﺢ  اﻟﯽ 4 ﻋﺼﺮ

٠٩٣٠١٨٥٤٣٧٤

_________________________

آژاﻧﺲ ﺑﺮزﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﯽ استخدام می نماید.

٣٨٥٢٣١١٤

_________________________

اﺳﺘﺨﺪام منشی ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮن کار

٣٨٦٧٢٥٧٠ – ٠٩٣٩٠٧٠٦٦٤٠

__________________________

یک منشی ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ استخدام می شود.

ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ از ﺳﺎﻋﺖ 17 الی 21

٠٩٣٠١٣٧٩٨٣٢

_________________________

منشی ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻼقمندﺑﻪ ﮐﺎردر ﻋﻄﺎرى ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻣﺤﺪوده اﺣﻤﺪ آﺑﺎد استخدام می شود.

٠٩١٥٩١٢٢٣٨٤

__________________________

یک منشی ﺧﺎﻧﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻴﻤﻪ اى استخدام می شود.

آدرس محل استخدام: ﺑﻴﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ 6 و 8

از ﺳﺎﻋﺖ 8:30 اﻟﯽ 13:30 و 16 الی 19

٣٣٤١٣٤١٩

___________________________

منشی ﺟﻬﺖ دﻓﺘﺮﮐﺎر استخدام می شود.

٠٩١٥٥١٦٣٢٧٣

_________________________

یک منشی خانم یا آقا در ﭘﻴﮏ ﻣﻮﺗﻮرى استخدام می شود.

آدرس محل استخدام: ﻓﺪاﺋﻴﺎن ١٢ ﻧﺴﺘﺮن ١5 ﭘﻴﮏ اﻓﻖ

٠٩٣٧٢٢٢١٣٩١

__________________________

 یک منشی ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻠﻔﻦ استخدام می شود. (ﺟﺎده ﺳﻨﺘﻮ)

٠٩١٥٠٧٢٩١٤٠

________________________

استخدام منشی

ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪسی ﻓﺮوش املاک ﻧﻮین ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺸﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺑﺎﻻ استخدام می نماید.

آدرس محل استخدام: ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺎد 4١ و 4٣ ﭘﻼک ٣4

٣٨٦٧٣٣٣٢

_____________________________

یک ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﻣﻮر ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ استخدام می شود..

 آدرس محل استخدام: ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎرى اﻟﻤﺎس ﺷﺮق، ﻃﺒﻘﻪ ١-، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ، دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻮه

٠٩١٥٢٠٦٢٤٠٠

___________________________

ﻧﺮس ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰشکی استخدام می شود.

٠٩٣٧١١١٨٩٦٢

__________________________

ﺗﺎکسی ﺑﻬﺰاد واﻗﻊ د ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﺷﻴﻔﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ دارد

٠٩١٥٥٠٤٤٤٢٩

__________________________

دو ﻧﻔﺮ منشی ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻔﺖ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

استخدام می شود.

 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ١٣ اﻟﯽ ٢٠

4,5٠٠,٠٠٠ رﯾﺎل  ﺣﻘﻮق . اﺣﻤﺪآﺑﺎد ٢١

٣٨٤٦٣٧٤٥

__________________________

استخدام منشی

یک منشی ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ استخدام می شود.

آدرس محل استخدام: ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺻﺪﻣﺘﺮى

٠٩١٥٦٩١٠٥١٦

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام:  3  مهر  1394

دیدگاه کاربران

captcha