X
کارفرما ثبت آگهی استخدام

برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)
وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/14
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.
استخدام منشی آشنا به برنامه نویسی در استان خراسان رضوی
به این صفحه امتیاز دهید

استخدام منشی آشنا به برنامه نویسی در استان خراسان رضوی

همکار ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ استخدام می شود.

آدرس محل استخدام:  ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺜﺎق١4

٣٥٢٤٥٩٨٢ – ٠٩١٥٦٠٠٩٤٥٩

______________________

منشی ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻔﺖ ﺷﺐ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ٧ ﺷﺐ ﺗﺎ ٧ ﺻﺒﺢ استخدام می شود.

آدرس محل استخدام: ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد، ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

٠٩٣٦٠٣٩١٤٦٠

_____________________

منشی آﻗﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ استخدام می شود..

٠٩٣٥٢٢٢٢٩١٠

_____________________

منشی ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ استخدام می شود.

آدرس محل استخدام:  ﮐﻼﻫﺪوز ٣6

30 – ٣٧٢٣٣٢٢٠

_____________________

 تعدادی اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ٨ ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 6

ﻋﺼﺮ ﺣﻘﻮق ٧5٠ ﺛﺎﺑﺖ . ﻣﺤﺪوده ﻃﻠﻼب

٠٩٣٥٥٠٥٣٠٠٦

_____________________________

منشی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ورد و اکسل ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺖ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده ﭼﻬﺎرراه

اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ استخدام می شود..

٣٧١٣٦٣٠١

٢ ﻧﻔﺮ منشی ﺑﺎ رواﺑﻂ  عمومی ﺑﺎﻻ استخدام می شود.

٠٩١٥٢٤٤٧٥٢٥-٣٦٠٩٤١٦٦

______________________________

استخدام منشی

منشی ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻔﺖ ﺻﺒﺢ  و ﻋﺼﺮ استخدام می شود.

٣٦٦٦٨١١٥

_______________________________

تعدادی منشی ﺧﺎﻧﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ وب ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ٨٠٠ استخدام می شود.

آدرس محل استخدام: اﺣﻤﺪآﺑﺎد، رﺿﺎى5 ﭘﻼک 36,1 واﺣﺪ 3 – ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮش ١٠ ﺻﺒﺢ  اﻟﯽ 4 ﻋﺼﺮ

٠٩٣٠١٨٥٤٣٧٤

_________________________

آژاﻧﺲ ﺑﺮزﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﯽ استخدام می نماید.

٣٨٥٢٣١١٤

_________________________

اﺳﺘﺨﺪام منشی ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮن کار

٣٨٦٧٢٥٧٠ – ٠٩٣٩٠٧٠٦٦٤٠

__________________________

یک منشی ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ استخدام می شود.

ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ از ﺳﺎﻋﺖ 17 الی 21

٠٩٣٠١٣٧٩٨٣٢

_________________________

منشی ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻼقمندﺑﻪ ﮐﺎردر ﻋﻄﺎرى ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻣﺤﺪوده اﺣﻤﺪ آﺑﺎد استخدام می شود.

٠٩١٥٩١٢٢٣٨٤

__________________________

یک منشی ﺧﺎﻧﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻴﻤﻪ اى استخدام می شود.

آدرس محل استخدام: ﺑﻴﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ 6 و 8

از ﺳﺎﻋﺖ 8:30 اﻟﯽ 13:30 و 16 الی 19

٣٣٤١٣٤١٩

___________________________

منشی ﺟﻬﺖ دﻓﺘﺮﮐﺎر استخدام می شود.

٠٩١٥٥١٦٣٢٧٣

_________________________

یک منشی خانم یا آقا در ﭘﻴﮏ ﻣﻮﺗﻮرى استخدام می شود.

آدرس محل استخدام: ﻓﺪاﺋﻴﺎن ١٢ ﻧﺴﺘﺮن ١5 ﭘﻴﮏ اﻓﻖ

٠٩٣٧٢٢٢١٣٩١

__________________________

 یک منشی ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻠﻔﻦ استخدام می شود. (ﺟﺎده ﺳﻨﺘﻮ)

٠٩١٥٠٧٢٩١٤٠

________________________

استخدام منشی

ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪسی ﻓﺮوش املاک ﻧﻮین ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺸﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺑﺎﻻ استخدام می نماید.

آدرس محل استخدام: ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺎد 4١ و 4٣ ﭘﻼک ٣4

٣٨٦٧٣٣٣٢

_____________________________

یک ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﻣﻮر ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ استخدام می شود..

 آدرس محل استخدام: ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎرى اﻟﻤﺎس ﺷﺮق، ﻃﺒﻘﻪ ١-، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ، دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻮه

٠٩١٥٢٠٦٢٤٠٠

___________________________

ﻧﺮس ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰشکی استخدام می شود.

٠٩٣٧١١١٨٩٦٢

__________________________

ﺗﺎکسی ﺑﻬﺰاد واﻗﻊ د ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﺷﻴﻔﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ دارد

٠٩١٥٥٠٤٤٤٢٩

__________________________

دو ﻧﻔﺮ منشی ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻔﺖ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

استخدام می شود.

 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ١٣ اﻟﯽ ٢٠

4,5٠٠,٠٠٠ رﯾﺎل  ﺣﻘﻮق . اﺣﻤﺪآﺑﺎد ٢١

٣٨٤٦٣٧٤٥

__________________________

استخدام منشی

یک منشی ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ استخدام می شود.

آدرس محل استخدام: ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺻﺪﻣﺘﺮى

٠٩١٥٦٩١٠٥١٦

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام:  3  مهر  1394

خدمات ویژه کارفرمایان

شما کارفرمایان گرامی با کمترین هزینه ممکن میتوانید اطلاعیه استخدامی شرکت خود را در سایت کاریاب منتشر کنید و نام شرکت تان را در معرض بازدید روزانه هزاران کارجو قرار دهید.

مشاهده

خدمات رایگان کارجویان

بمنظور حمایت از کارجویان ، کاربران میتوانند بطور کاملا رایگان، آگهی های انتشار یافته در سایت را بدون صرف هیچ گونه هزینه ای مطالعه نمایند و بنا به شرایط تحصیلی ، سابقه و تجربه کاری خود ، از طرق محتلف درج شده در متن آگهی ها ، با صاحبان آگهی ها تماس برقرار نمایند

مشاهده
 • هشدار

  قابل توجه کارجویان و کارفرمایان گرامی

  سایت استخدام کاریاب در آذر ماه 1388 با شعار حمایت از کارجویان ، بعنوان اولین سایت استخدامی مجهز به سامانه های هوشمند کاریابی تاسیس شد و در حال حاضر به لطف برخورداری از بزرگترین بانک اطلاعات مشاغل استخدامی کشور ، بستری مناسب برای درج آگهی استخدام کارفرمایان و صاحبان کسب و کار فراهم کرده است تا در کمترین زمان ممکن بتوانند نیروی کار متخصص مورد نیاز خود را پیدا کنند. ثبت رزومه در کاریاب کاملا رایگان میباشد و کارجویان پس از مشاهده و بررسی آگهی استخدام های درج شده در سایت ، و مطالعه ی توصیه های استخدامی میتوانند مستقیما رزومه استخدامی خود را به کارفرمایان طرف قرارداد با کاریاب ارسال کنند تا روند استخدام سریع تر طی شود. به امید موفقیت و سربلندی تمام کارجویان ایران زمین .

  روزنامه

  نیازمندیهای همشهری تهران

  نیازمندهای همشهری کرج

  نیازمندیهای روزنامه خراسان

   

  تلگرامکانال رسمی سایت کاریاب

 • دیدگاه کاربران

  captcha


  نمونه سوالات استخدامی

  • دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سپاه

   مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که توسط کارشناسان سایت استخدام جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون ها و مصاحبه های استخدامی این نهاد مهم تهیه و جهت دانلود و مطالعه قرار داده شده است. پکیج سوالات عقیدتی سیاسی سپاه ، در چندین فصل به صورت منسجم تهیه و تنظیم شده است که در هر فصل ، نخست جهت آموزش و یادآوری مفاهیم لازم مطالب آموزشی بصورت توضیح مختصر و مفید بیان شده و به دنبال آن جهت محک زدن اطلاعات فراگیری شده در هر فصل مهمترین و متداول ترین سوالاتی که پیرامون مطالب آموزش داده شده گردآوری شده است

   دانلود نمونه سوال استخدامی سپاه

  بازارکار

  استخدام

  استخدام فوق لیسانس شیمی | آگهی های روز + بازارکار

  استخدام فوق لیسانس شیمی و بررسی بازارکار استخدام فوق لیسانس شیمی در صنایع مختلف مانند صنایع شیمیایی، غذایی (مانند روغن، قند و کنسروسازی ) ، نساجی، دارویی (برای تولید آنزیم‌ها....

  کار در ترکیه – سایت کاریابی در ترکیه + راهنمای استخدامی در ترکیه

  کار در ترکیه – سایت کاریابی در ترکیه + راهنمای استخدامی در ترکیه

  کار در ترکیه کاریابی بین المللی ترکیه : اگر شما نیز از علاقه مندان به کار در ترکیه و یا استخدام در ترکیه و جستجوی شغل مورد علاقه خود در کشور....

  نمونه سوالات استخدامی | دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی

  نمونه سوالات استخدامی | دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی

  نمونه سوالات استخدامی با دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش – بانک مسکن – دستگاه های اجرایی کشور – ارتش – وزارت نیرو – تامین اجتماعی –....

  استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – خرداد 1396

  استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – خرداد 1396

    نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین جوانان مومن ، متعهد و کار آمد(مرد) بصورت پیمانی ۵ ساله انتظامی در مقطع(....

  telegram karyab