ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام مربی کودک در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/14
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام مربی کودک در استان خراسان رضوی

ﺟﺬب٧٠٠ﻣﺮبی ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎدرﻣﻘﻄﻊ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ارﺳﻄﻮ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ١6

٣٨٤٦٤٢٣٩

________________________

ﻣﺮاﻗﺐ ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺪﮐﻮدک استخدام می شود.

 ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ

٠٩٣٥٥٤٢٩٨٤٣

________________________

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻣﻬﺪﮐﻮدک استخدام می شود.

آدرس محل استخدام: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮔﺎز رﺳﺎﻟﺖ 64 ﻧﺒﺶ ﻗﺎﺋﻢ 6 ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﭘﻴﭽﮏ

٣٧٣٢٥٩٧٠

_________________________

ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮوه ﻧﻮﭘﺎ، ﻧﻮﺑﺎوه، و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺪﮐﻮدک استخدام می شود.

ﺟﻼل ٢١

٠٩١٥٥٢٢٢٥٧٧

________________________________

استخدام مربی

تعدادی نیروی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻴﺮوى آزاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ استخدام می شود.

٣٢٧٠٦٥٧٧-٠٩١٥٥٠٣٢٦٢٩

_______________________

٢ ﻧﻔﺮ مربی ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻣﻬﺪﮐﻮدک (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و دوره ﻣﺮﺑﻴﮕﺮى) استخدام می شود.

٠٩٠١٧٩٣٣١٧٢-٣٨٨١٢٩٢٥

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام:  3  مهر  1394

دیدگاه کاربران

captcha