ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام فروشنده و صندوقدار در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/07/26
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام فروشنده و صندوقدار در استان خراسان رضوی

استخدام فروشنده و صندوقدار

دو ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎک در ﺑﺮج ﺳﻠﻤﺎن، ﺧﻴﺎﺑﺎن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ استخدام می شود.

ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق ۶٠٠+ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ، ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس ١١ اﻟﯽ ١٣,٣٠ و 18 الی  ٢٢

٣٨٤٨١٦٩٦

_________________________

ﺷﻴﺮینی آﻧﺴﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

١- ﺻﻨﺪوﻗﺪار

٢- ﺗﺮازو دار

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮرى: ﺑﻴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻴﻪ ١٠ و ١٢ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ آﻧﺴﻪ

ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ : 10 الی 13 – 18 الی 21

_______________________

ﭘﻮﺷﺎک ﺳﻮواری­ ﺗﺮکیه

اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻨﺪوق دار آﻗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرى آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺳﺎزه ﺣﺴﺎب، ﮐﻴﺎن

 EXCELو WORD

٣٧٦٧٤٨٥٠

___________________________

ﺗﻌﺪاد­ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﻔﺶ آﻗﺎ و ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺮﻓﻪ اى استخدام می شود.

ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪوده اﻣﺎﻣﺖ و ﻣﻌﻠﻢ ، ﻧﺒﺶ ﻣﻌﻠﻢ 4 ﮐﻔﺸﺪوزک

٠٩٣٣٣٨٤٨٤٤١

____________________________

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺠﻠﺴﯽ

ﺑﺎﻧﻮان استخدام می شود.

اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﺷﻌﺒﻪ ١ آﻧﺎﻣﺪ

٣٨٤٢٧٠٩٧

____________________________

ﺗﻌﺪاد­ی ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد، ﺟﺎﻫﺪ

ﺷﻬﺮ استخدام می شود.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮرى : ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﻴﺜﺎق ، ﺑﻠﻮار ﻣﺠﻴﺪﯾﻪ،ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎدﯾﻪ

ﺑﻴﻦ ٨ و ١٠ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﮏ ، ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ٨ﺻﺒﺢ اﻟﯽ١۶

____________________________

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎى ﺑﺎ

اﺳﺘﻌﺪاد در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮوش ﺑﺼﻮرت دو ﺷﻴﻔﺖ ﺑﺎﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

اﺣﻤﺪآﺑﺎد – ﻧﺒﺶ ﺑﻬﺸﺖ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﻬﺪ ﻃﺒﻘﻪ دوم – واﺣﺪ ۴ ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

٠٩١٥٥٠٩٩٤٣١

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 15 آبان 1394

دیدگاه کاربران

captcha