ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام راننده در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/07/26
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام راننده در استان خراسان رضوی

استخدام راننده

ﺗﻌﺪادی­ راﻧﻨﺪه ﭘﺎیه یکم ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ ده ﭼﺮخ درﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن

ﺧﻮاف ﺑﺎﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﻦ۴٠ ﺳﺎل استخدام می شود.

 ٠٩١٥٤٧٨١٦٠٣

____________________________

ایثار ﻫﻤﺮاه ﺳﻔﺮ

ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ استخدام ﺗﻌﺪادى راﻧﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدروى ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﺣﺪ

اﮐﺜﺮ ٢ﺳﺎل ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ، ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ: ٨:٣٠ اﻟﯽ ١۵

آدرس : ﺑﻠﻮار ﺻﻴﺎد ﺷﻴﺮازى ، ﻧﺒﺶ ﺻﻴﺎد ٣۵ -ﭘﻼک ١٢٨

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 15 آبان 1394

دیدگاه کاربران

captcha