ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام در هتل در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/07/26
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام در هتل در استان خراسان رضوی

استخدام در هتل

ﻫﺘﻞ آراکس ﻧﻴﺮوﻫﺎى زﯾﺮ را استخدام می نماید.

١٧ﺷﻬﺮﯾﻮر ١,١

١- ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺎﻧﻢ

٢- ﮔﺎرﺳﻮن رﺳﺘﻮران ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎ آﻗﺎ

٣٨٥٥٣٥٣٠

__________________________

یک ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮو­ی ﭘﺬیرش ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرى ﺣﺪاﻗﻞ ٢ ﺳﺎل استخدام می شود.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮرى :

ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ، ﻧﺒﺶ اﻣﺎم رﺿﺎ ۶ ﻫﺘﻞ ﺟﻮاﻫﺮى،  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ١٢ اﻟﯽ ١۶

________________________

ﻫﺘﻞ ٣ ﺳﺘﺎره ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد استخدام می نماید.

١-ﻧﻴﺮوى رزرواﺳﻴﻮن ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ

 ٢-ﮐﻤﮏ آﺷﭙﺰ آﻗﺎ

٣-ﮔﺎرﺳﻮن ﻣﺎﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ )

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮرى : ﻓﻠﮑﻪ آب ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﺴﺮوى ﻧﻮ، اﻧﺪرزﮔﻮ ٨ ﺳﺮﺷﻮر ١٢ ﻫﺘﻞ ﺛﻘﻠﻴﻦ

 ________________________

ﺗﻌﺪاد­ ﻧﻴﺮو ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻫﺘﻞ اﻧﻘﻼب استخدام می شود.

١- ﭘﺬﯾﺮش روز ( آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻢ )

٢- ﺣﺴﺎﺑﺪار(ﺧﺎﻧﻢ)

٣- ﻣﻴﺰﺑﺎن

 ۴- ﺧﺎﻧﻪ دار

 اﻣﺎم رﺿﺎ ٨ ﭼﻬﺎرراه دوم ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﻨﺐ ﻫﺘﻞ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺘﻞ اﻧﻘﻼب

٣٨٥٥٥٥٥١

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 16 آبان 1394

دیدگاه کاربران

captcha