X
کارفرما ثبت آگهی استخدام

برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)
وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/07/26
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.
استخدام در رستوران در استان خراسان رضوی
به این صفحه امتیاز دهید

استخدام در رستوران در استان خراسان رضوی

استخدام در رستوران

یک ﺷﺮکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ­ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮک صنعتی ﭼﻨﺎران

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوى ﮐﻤﮏ آﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻢ استخدام می شود.

ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس ٩ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ١۶

 ٠٩١٥٧٠٨٨٠٥٥

_____________________________

ﺟﻬﺖ رﺳﺘﻮران اﻓﺮاد ذیلاستخدام می شود.

سمت

حنسیت

تعداد استخدام

آﺷﭙﺰ ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺨﺖ ﭼﻠﻮﮔﻮﺷﺖ و 5ﺒﺎب ﺑﺮگ

آقا

یک نفر

آﺷﭙﺰ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﭘﺨﺖ ﻏﺬاﻫﺎ­ ﺳﻨﺘ

خانم

یک نفر

ﻣﺪﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و ﺗﻮان ﻣﺪﺮﺘ ﺑﺎﻻ

خانم

یک نفر

مهماندار

خانم

پنج نفر

صندوقدار

خانم

دو نفر

 

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری­ : وکیل آﺑﺎد ١٩- ﻋﺪل ٣- ﭘﻼک ١٥٤

ارﺳﺎل ﺳﻮاﺑﻖ کار­ ﺑﺎ ﭘﻴﺎمک ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ذیل

٠٩٣٧٩٣٧١٣٠٠

____________________________

1- ﺳﺎﻟﻦ دار کاﻣﻼ ﻣﺠﺮب آﻗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ٢ ﻧﻔﺮ

(اﻓﺮاد داراى ﻣﺪرک ﺳﺎﻟﻦ دارى در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)

٢- ﻇﺮﻓﺸﻮى و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﯽ آﻗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در رﺳﺘﻮران ٢ ﻧﻔﺮ

٣- ﭘﺮﺳﻨﻞ داراى ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات رﺳﺘﻮران ٢ ﻧﻔﺮ

٠٩١٥٦٥٨٤٠١٦

_____________________________

ﺗﻌﺪاد­ی کارﮔﺮ ﺳﺎده ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﺳﺘﻮران در ﻣﺤﺪوده وﮐﻴﻞ آﺑﺎد استخدام می شود.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻧﺎم،ﺳﻦ،آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ

٠٩٣٣١٥٧٧٧٨٥  ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

_____________________________

ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻣﻴﺎمی ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ :

١- ﺻﻨﺪوق دار و ﮐﺎﻧﺘﺮ دار ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ

٢-ﮐﻤﮏ آﺷﭙﺰ، ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ داراى ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر

آدرس: ﺧﻴﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ، ﻧﺒﺶ داﻧﺸﮕﺎه ٢٩

ﺗﻠﻔﻦ: ٣٨٤٨٠٦١٦  – ٠٩٣٣٣٩٥٩١٩٩

_____________________________

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد­ ﺳﺎﻟﻦ دار ﺣﺮﻓﻪ ا­ی رﺳﺘﻮران در ﻣﺤﺪوده وﮐﻴﻞ آﺑﺎد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻧﺎم،ﺳﻦ،ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس و آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ٠٩٣٣١٥٧٧٧٨٥

ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

_____________________________

ﻓﺴﺖ ﻓﻮد وزرا ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﮐﺎر ﻣﺠﺮب استخدام می کند.

ﻓﻠﮑﻪ آب ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزار رﺿﺎ ﺟﻨﺐ ﻫﺘﻞ ﮐﻮﺛﺮ

٠٩٣٦٣٧١٣٠٦١

_____________________________

یک رﺳﺘﻮران ﻓﺮنگی ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﺧﻮد استخدام می نماید:

·       ﺳﺮآﺷﭙﺰ

·       ﮐﺎﻓﻪ ﻣﻦ

·       ﻇﺮﻓﺸﻮى

٠٩١٥٨٨٠٠٧٧٩

____________________________

رﺳﺘﻮران ﺳﺪروس ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﺧﻮد استخدام می نماید:

١- ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ۵ ﻧﻔﺮ

٢- ﮐﺒﺎب ﭘﺰ ١ ﻧﻔﺮ

٣-ﺗﺨﺘﻪ ﮐﺎر ١ ﻧﻔﺮ

۴- ﺻﻨﺪوﻗﺪار ١ ﻧﻔﺮ

آدرس: ﺟﺎده ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ – ﻧﺒﺶ وﯾﺮاﻧﯽ ٣

٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩

_____________________________

یک ﺳﺎﻟﻦ دار آﻗﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻓﺴﺖ ﻓﻮد استخدام می شود.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮرى ﻣﻠﮏ آﺑﺎد – ﻓﺮﻫﺎد ٢۵- ﻓﺴﺖ ﻓﻮد اﯾﺮان – اﯾﺘﺎﻟﻴﺎ

آخرین مهلت ارسال درواست استخدام: 17 آبان 1394

خدمات ویژه کارفرمایان

شما کارفرمایان گرامی با کمترین هزینه ممکن میتوانید اطلاعیه استخدامی شرکت خود را در سایت کاریاب منتشر کنید و نام شرکت تان را در معرض بازدید روزانه هزاران کارجو قرار دهید.

مشاهده

خدمات رایگان کارجویان

بمنظور حمایت از کارجویان ، کاربران میتوانند بطور کاملا رایگان، آگهی های انتشار یافته در سایت را بدون صرف هیچ گونه هزینه ای مطالعه نمایند و بنا به شرایط تحصیلی ، سابقه و تجربه کاری خود ، از طرق محتلف درج شده در متن آگهی ها ، با صاحبان آگهی ها تماس برقرار نمایند

مشاهده
 • هشدار

  قابل توجه کارجویان و کارفرمایان گرامی

  سایت استخدام کاریاب در آذر ماه 1388 با شعار حمایت از کارجویان ، بعنوان اولین سایت استخدامی مجهز به سامانه های هوشمند کاریابی تاسیس شد و در حال حاضر به لطف برخورداری از بزرگترین بانک اطلاعات مشاغل استخدامی کشور ، بستری مناسب برای درج آگهی استخدام کارفرمایان و صاحبان کسب و کار فراهم کرده است تا در کمترین زمان ممکن بتوانند نیروی کار متخصص مورد نیاز خود را پیدا کنند. ثبت رزومه در کاریاب کاملا رایگان میباشد و کارجویان پس از مشاهده و بررسی آگهی استخدام های درج شده در سایت ، و مطالعه ی توصیه های استخدامی میتوانند مستقیما رزومه استخدامی خود را به کارفرمایان طرف قرارداد با کاریاب ارسال کنند تا روند استخدام سریع تر طی شود. به امید موفقیت و سربلندی تمام کارجویان ایران زمین .

  روزنامه

  نیازمندیهای همشهری تهران

  نیازمندهای همشهری کرج

  نیازمندیهای روزنامه خراسان

   

  تلگرامکانال رسمی سایت کاریاب

 • دیدگاه کاربران

  captcha


  نمونه سوالات استخدامی

  • دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سپاه

   مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که توسط کارشناسان سایت استخدام جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون ها و مصاحبه های استخدامی این نهاد مهم تهیه و جهت دانلود و مطالعه قرار داده شده است. پکیج سوالات عقیدتی سیاسی سپاه ، در چندین فصل به صورت منسجم تهیه و تنظیم شده است که در هر فصل ، نخست جهت آموزش و یادآوری مفاهیم لازم مطالب آموزشی بصورت توضیح مختصر و مفید بیان شده و به دنبال آن جهت محک زدن اطلاعات فراگیری شده در هر فصل مهمترین و متداول ترین سوالاتی که پیرامون مطالب آموزش داده شده گردآوری شده است

   دانلود نمونه سوال استخدامی سپاه

  بازارکار

  استخدام

  استخدام فوق لیسانس شیمی | آگهی های روز + بازارکار

  استخدام فوق لیسانس شیمی و بررسی بازارکار استخدام فوق لیسانس شیمی در صنایع مختلف مانند صنایع شیمیایی، غذایی (مانند روغن، قند و کنسروسازی ) ، نساجی، دارویی (برای تولید آنزیم‌ها....

  کار در ترکیه – سایت کاریابی در ترکیه + راهنمای استخدامی در ترکیه

  کار در ترکیه – سایت کاریابی در ترکیه + راهنمای استخدامی در ترکیه

  کار در ترکیه کاریابی بین المللی ترکیه : اگر شما نیز از علاقه مندان به کار در ترکیه و یا استخدام در ترکیه و جستجوی شغل مورد علاقه خود در کشور....

  نمونه سوالات استخدامی | دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی

  نمونه سوالات استخدامی | دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی

  نمونه سوالات استخدامی با دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش – بانک مسکن – دستگاه های اجرایی کشور – ارتش – وزارت نیرو – تامین اجتماعی –....

  استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – خرداد 1396

  استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – خرداد 1396

    نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین جوانان مومن ، متعهد و کار آمد(مرد) بصورت پیمانی ۵ ساله انتظامی در مقطع(....

  telegram karyab