ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام در رستوران در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/07/26
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام در رستوران در استان خراسان رضوی

استخدام در رستوران

یک ﺷﺮکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ­ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮک صنعتی ﭼﻨﺎران

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوى ﮐﻤﮏ آﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻢ استخدام می شود.

ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس ٩ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ١۶

 ٠٩١٥٧٠٨٨٠٥٥

_____________________________

ﺟﻬﺖ رﺳﺘﻮران اﻓﺮاد ذیلاستخدام می شود.

سمت

حنسیت

تعداد استخدام

آﺷﭙﺰ ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺨﺖ ﭼﻠﻮﮔﻮﺷﺖ و 5ﺒﺎب ﺑﺮگ

آقا

یک نفر

آﺷﭙﺰ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﭘﺨﺖ ﻏﺬاﻫﺎ­ ﺳﻨﺘ

خانم

یک نفر

ﻣﺪﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و ﺗﻮان ﻣﺪﺮﺘ ﺑﺎﻻ

خانم

یک نفر

مهماندار

خانم

پنج نفر

صندوقدار

خانم

دو نفر

 

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری­ : وکیل آﺑﺎد ١٩- ﻋﺪل ٣- ﭘﻼک ١٥٤

ارﺳﺎل ﺳﻮاﺑﻖ کار­ ﺑﺎ ﭘﻴﺎمک ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ذیل

٠٩٣٧٩٣٧١٣٠٠

____________________________

1- ﺳﺎﻟﻦ دار کاﻣﻼ ﻣﺠﺮب آﻗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ٢ ﻧﻔﺮ

(اﻓﺮاد داراى ﻣﺪرک ﺳﺎﻟﻦ دارى در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)

٢- ﻇﺮﻓﺸﻮى و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﯽ آﻗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در رﺳﺘﻮران ٢ ﻧﻔﺮ

٣- ﭘﺮﺳﻨﻞ داراى ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات رﺳﺘﻮران ٢ ﻧﻔﺮ

٠٩١٥٦٥٨٤٠١٦

_____________________________

ﺗﻌﺪاد­ی کارﮔﺮ ﺳﺎده ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﺳﺘﻮران در ﻣﺤﺪوده وﮐﻴﻞ آﺑﺎد استخدام می شود.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻧﺎم،ﺳﻦ،آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ

٠٩٣٣١٥٧٧٧٨٥  ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

_____________________________

ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻣﻴﺎمی ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ :

١- ﺻﻨﺪوق دار و ﮐﺎﻧﺘﺮ دار ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ

٢-ﮐﻤﮏ آﺷﭙﺰ، ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ داراى ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر

آدرس: ﺧﻴﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ، ﻧﺒﺶ داﻧﺸﮕﺎه ٢٩

ﺗﻠﻔﻦ: ٣٨٤٨٠٦١٦  – ٠٩٣٣٣٩٥٩١٩٩

_____________________________

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد­ ﺳﺎﻟﻦ دار ﺣﺮﻓﻪ ا­ی رﺳﺘﻮران در ﻣﺤﺪوده وﮐﻴﻞ آﺑﺎد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻧﺎم،ﺳﻦ،ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس و آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ٠٩٣٣١٥٧٧٧٨٥

ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

_____________________________

ﻓﺴﺖ ﻓﻮد وزرا ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﮐﺎر ﻣﺠﺮب استخدام می کند.

ﻓﻠﮑﻪ آب ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزار رﺿﺎ ﺟﻨﺐ ﻫﺘﻞ ﮐﻮﺛﺮ

٠٩٣٦٣٧١٣٠٦١

_____________________________

یک رﺳﺘﻮران ﻓﺮنگی ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﺧﻮد استخدام می نماید:

·       ﺳﺮآﺷﭙﺰ

·       ﮐﺎﻓﻪ ﻣﻦ

·       ﻇﺮﻓﺸﻮى

٠٩١٥٨٨٠٠٧٧٩

____________________________

رﺳﺘﻮران ﺳﺪروس ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﺧﻮد استخدام می نماید:

١- ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ۵ ﻧﻔﺮ

٢- ﮐﺒﺎب ﭘﺰ ١ ﻧﻔﺮ

٣-ﺗﺨﺘﻪ ﮐﺎر ١ ﻧﻔﺮ

۴- ﺻﻨﺪوﻗﺪار ١ ﻧﻔﺮ

آدرس: ﺟﺎده ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ – ﻧﺒﺶ وﯾﺮاﻧﯽ ٣

٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩

_____________________________

یک ﺳﺎﻟﻦ دار آﻗﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻓﺴﺖ ﻓﻮد استخدام می شود.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮرى ﻣﻠﮏ آﺑﺎد – ﻓﺮﻫﺎد ٢۵- ﻓﺴﺖ ﻓﻮد اﯾﺮان – اﯾﺘﺎﻟﻴﺎ

آخرین مهلت ارسال درواست استخدام: 17 آبان 1394

دیدگاه کاربران

captcha