X
کارفرما ثبت آگهی استخدام کارجو ثبت رزومه کاری

برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)
وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1396/05/03
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره

استخدام وزارت امور خارجه : مشاهده آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

استخدام وزارت امور خارجه

استخدام وزارت امور خارجه

کلیه اطلاعیه های استخدام وزارت امور خارجه سال 96 در این صفحه منتشر میشود. همچنین صفر تا صد چگونگی استخدامی وزارت امور خارجه سال 96 نیز به متقاضیان آموزش داده شده است. اگر متقاضی شرکت در آزمون استخدامی وزارت امور خارجه هستید، این مقاله را دنبال کنید.

اخبار و اطلاعیه ها

خبر 24 خرداد 96 : اطلاعیه شماره دو استخدامی دستگاه های اجرایی ( وزارت امور خارجه)

خبر اردیبهشت 96: فراخوان بزرگ چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

دانلود سوالات استخدامی وزارت امور خارجه

شرایط اختصاصی وزارت امور خارجه سال 96
۱- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ وی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
۲- ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان از ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻮز ﻣﺬﮐﻮر در دوﻣﯿﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر (اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴) اﺳﺘﻔﺎده -۲ ﺷﺪه و در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻮق ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻟﺤﺎظ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۳- ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﺮﺟﻢ، داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﯿﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۴- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ۳۰ ﺳﺎل و ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ۳۲ ﺳﺎل و ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی ۳۴ ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۵- در ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪار و ﺣﺴﺎﺑﺮس داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۶- در ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام
صفحه ۱۸۳ تا ۱۸۸ دفترچه برای داوطلبان سهمیه آزاد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام دستگاه های اجرایی سال 96

صفحه اصلی استخدام فراگیر و ثبت نام در آزمون وزارت امور خارجه

معرفی وزارت امور خارجه

سازمان امور خارجه، یکی از اولین وزارت خانه های کشور می باشد و از وظایف مهم آن می توان به بررسی امور بین المللی و برقراری روابط سیاسی کشور ایران با سایر دولت ها اشاره نمود. بنابراین این سازمان وظایف مهمی را در زمینه ارتباطات برعهده دارد و همین باعث شده است تا نیروی انسانی جوان، متعهد و دلسوز، در این سازمان مورد نیاز باشد. این سازمان همه ساله از بین افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون سراسری، استخدام می کند. برای ثبت نام و شرکت در استخدامی وزارت امور خارجه لازم است داوطلبان در ابتدا شرایط را به صورت کامل مطالعه نموده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. شرایط استخدامی وزارت امور خارجه 96 در سایت کاریاب و در بخش راهنمای استخدامی وزارت امور خارجه و همچنین در سایت سازمان سنجش آموزش کشور موجود می باشد.

 

نحوه استخدام شدن در وزارت امور خارجه

افراد واجد شرایط استخدامی وزارت امور خارجه می توانند در تاریخ مشخص شده نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند. ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی وزارت امور خارجه سال 96 از طریق سایت سازمان سنجش امکان پذیر است و داوطلبان پس از مطالعه ی دفترچه راهنمای استخدامی وزارت امور خارجه می توانند در آزمون ثبت نام نمایند. برای ثبت نام در استخدامی جدید وزارت امور خارجه هزینه ای نیز در نظر گرفته شده است که قبل از ثبت نام باید داوطلبان نسبت به پرداخت این هزینه اقدام نمایند. لازم به ذکر است پرداخت هزینه ی آزمون استخدامی وزارت امور خارجه به صورت اینترنتی می باشد.

متقاضیان باید قبل از ثبت نام در آزمون نسبت به شهرهای استخدامی وزارت امور خارجه، جنسیت استخدامی مورد نیاز، سهمیه ی مربوط به بومی بودن یا نبودن، رشته های تحصیلی مورد پذیرش وزارت امور خارجه، مقاطع تحصیلی مورد نیاز و … اطلاعات لازم را به دست آورند. برای شرکت در آزمون، کارت ورود به جلسه مورد نیاز می باشد که این کارت چند روز قبل از برگزاری آزمون در سایت سازمان قرار می گیرد و داوطلبان باید آن را پرینت نمایند و در روز آزمون همراه داشته باشند. ساعت، تاریخ و محل دقیق برگزاری آزمون استخدامی وزارت امور خارجه 96 در کارت ورود به جلسه داوطلبان درج گردیده است. در صورت داشتن هرگونه سوال درباره استخدام جدید وزارت امور خارجه می توانید از طریق تماس یا مکاتبه به پاسخ سوالات خود دست یابید.

دانلود سوالات استخدامی وزارت امور خارجه

استخدامی وزارت امور خارجه

استخدام وزارت امور خارجه سال 96

شرایط استخدامی وزارت امور خارجه

در سایت کاریاب و همچنین دفترچه ی راهنمای استخدامی وزارت امور خارجهی سایت سازمان سنجش، شرایط کامل و دقیق برای ثبت نام در استخدامی وزارت امور خارجه وجود دارد و به داوطلبان توصیه می گردد قبل از هر اقدامی این اطلاعات را به صورت دقیق مطالعه نمایند. در اینجا نیز ما در سایت کاریاب به بررسی شرایط عمومی و اختصاصی برای شرکت در آزمون استخدام وزارت امور خارجه می پردازیم. لازم است متقاضیان شرکت در استخدامی وزارت امور خارجه سال 96، در ابتدا پیرو دین مقدس اسلام باشند. شرط دیگر برای داوطلبان داشتن اعتقاد کامل به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی می باشد. داوطلبان باید از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشند. عدم اعتیاد به موارد مخدر، نداشتن محکومیت کیفری، نداشتن سوء پیشینه و همچنین نداشتن ممنوعیت استخدام در ارگان های دولتی از شرایط مهم دیگر برای شرکت در استخدامی وزارت امور خارجه می باشد. متقاضیان مرد لازم است تا کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم را دارا باشند.

همچنین داوطلبان باید نسبت به رشته های تحصیلی دقت داشته باشند تا رشته تحصیلی آنها متناسب با رشته ی تحصیلی مورد نظر وزارت امور خارجه باشد و از مشکلات بعدی جلوگیری شود. بر اساس اطلاعات موجود تمامی مقاطع تحصیلی از دیپلم تا دکترا می توانند در آزمون استخدامی وزارت امور خارجه 96 شرکت نمایند. لازم است تا داوطلبان متاهل، برای شرکت در استخدامی وزارت امور خارجه همسر خارجی نداشته باشند، همچنین تابعیت همسر داوطلبان نباید اکتسابی باشد و باید تابعیت ایرانی داشته باشند. به صورت کلی سن داوطلبان مقطع کارشناسی باید حداکثر 30، داوطلبان کارشناسی ارشد حداکثر 32 و داوطلبان دکترا حداکثر 34 سال سن داشته باشند. معدل لازم برای متقاضیان کارشناسی 14 و برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا 15 الزامی می باشد. برای داوطلبانی که در جبهه حضور داشته اند، خانواده های شهیدان، افراد آزاده، جانبازان و … در صورت ارائه مدارک معتبر، سهمیه در نظر گرفته خواهد شد و همچنین سن استخدامی برای این افراد با توجه به شرایط قابل تغییر است. عدم مطابقت در موارد ذکر شده باعث لغو استخدام افراد خواهد شد.

دانلود سوالات استخدامی وزارت امور خارجه

آزمون استخدامی وزارت امور خارجه

کلیه شرایط و موارد ذکر شده در بخش های قبلی برای شرکت افراد در استخدامی وزارت امور خارجه ضروری است و لازم است تا شرایط به صورت کامل رعایت گردد. داوطلبان لازم است تا بر اساس تاریخ و زمان مشخص شده در کارت ورود به جلسه در جلسه ی آزمون استخدام وزارت امور خارجه سال 96 حضور داشته باشند. برای داوطلبان دو مجموعه سوال عمومی و اختصاصی در نظر گرفته شده است. دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت امور خارجه سال 96 شامل سوالات مهارت هفت گانه، زبان فارسی، ادبیات فارسی، معارف، زبان انگلیسی، آمار، ریاضی، هوش و اطلاعات عمومی می باشد و دفترچه ی و سوالات عمومی برای تمام داوطلبان رشته های تحصیلی مختلف یکسان خواهد بود. لازم به ذکر است که داوطلبان اقلیت های دینی لازم نیست به سوالات معارف اسلامی پاسخ دهند و نمره آنها بر اساس پاسخگویی به سایر سوالات محاسبه خواهد شد. بعد از دفترچه سوالات عمومی نوبت به پاسخگویی به سوالات تخصصی می باشد.

دفترچه سوالات تخصصی به تفکیک رشته ی تحصیلی افراد می باشد و سوالات هر رشته جداگانه خواهد بود. مجموعه سوالات مربوط به استخدام وزارت امور خارجه سال 96 به صورت 4 گزینه ای می باشد و برای پاسخ های اشتباه امتیاز منفی نیز در نظر گرفته خواهد شد. آزمون استخدامی وزارت امور خارجه در سالهای گذشته نیز برگزار گردیده است و نمونه سوالات آن موجود می باشد. برای دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت امور خارجه داوطلبان می توانند از طریق سایت کاریاب اقدام نمایند. مطالعه این نمونه سوالات به داوطلبان توصیه می گردد تا هم با نمونه سوالات استخدامی وزارت امور خارجه سال های گذشته آشنا شوند و هم شانس بیشتری برای موفقیت در استخدامی وزارت امور خارجه سال 96 نیز داشته باشند.

دانلود سوالات استخدامی وزارت امور خارجه

خدمات ویژه کارفرمایان

شما کارفرمایان گرامی با کمترین هزینه ممکن میتوانید اطلاعیه استخدامی شرکت خود را در سایت کاریاب منتشر کنید و نام شرکت تان را در معرض بازدید روزانه هزاران کارجو قرار دهید.

مشاهده

خدمات رایگان کارجویان

بمنظور حمایت از کارجویان، کاربران سایت کاریاب میتوانند بطور کاملا رایگان، رزومه خود را بصورت مدرن و حرفه ای ایجاد کنند و به بزرگترین جامعه آماری سامانه کاریابی کشور ملحق شوند

مشاهده
 • هشدار

  قابل توجه کارجویان و کارفرمایان گرامی

  سایت استخدام کاریاب در آذر ماه 1388 با شعار حمایت از کارجویان ، بعنوان اولین سایت استخدامی مجهز به سامانه های هوشمند کاریابی تاسیس شد و در حال حاضر به لطف برخورداری از بزرگترین بانک اطلاعات مشاغل استخدامی کشور ، بستری مناسب برای درج آگهی استخدام کارفرمایان و صاحبان کسب و کار فراهم کرده است تا در کمترین زمان ممکن بتوانند نیروی کار متخصص مورد نیاز خود را پیدا کنند. ثبت رزومه در کاریاب کاملا رایگان میباشد و کارجویان پس از مشاهده و بررسی آگهی استخدام های درج شده در سایت ، و مطالعه ی توصیه های استخدامی میتوانند مستقیما رزومه استخدامی خود را به کارفرمایان طرف قرارداد با کاریاب ارسال کنند تا روند استخدام سریع تر طی شود. به امید موفقیت و سربلندی تمام کارجویان ایران زمین .

  روزنامه

  نیازمندیهای همشهری تهران

  نیازمندهای همشهری کرج

  نیازمندیهای روزنامه خراسان

   

  تلگرامکانال رسمی سایت کاریاب

 • دیدگاه کاربران

  captcha


  نمونه سوالات استخدامی

 • دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سپاه

  مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که توسط کارشناسان سایت استخدام جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون ها و مصاحبه های استخدامی این نهاد مهم تهیه و جهت دانلود و مطالعه قرار داده شده است. پکیج سوالات عقیدتی سیاسی سپاه ، در چندین فصل به صورت منسجم تهیه و تنظیم شده است که در هر فصل ، نخست جهت آموزش و یادآوری مفاهیم لازم مطالب آموزشی بصورت توضیح مختصر و مفید بیان شده و به دنبال آن جهت محک زدن اطلاعات فراگیری شده در هر فصل مهمترین و متداول ترین سوالاتی که پیرامون مطالب آموزش داده شده گردآوری شده است

  دانلود نمونه سوال استخدامی سپاه

 • بازارکار

  استخدام

  استخدام فوق لیسانس شیمی | آگهی های روز + بازارکار

  استخدام فوق لیسانس شیمی و بررسی بازارکار استخدام فوق لیسانس شیمی در صنایع مختلف مانند صنایع شیمیایی، غذایی (مانند روغن، قند و کنسروسازی ) ، نساجی، دارویی (برای تولید آنزیم‌ها....

  کار در ترکیه – سایت کاریابی در ترکیه + راهنمای استخدامی در ترکیه

  کار در ترکیه – سایت کاریابی در ترکیه + راهنمای استخدامی در ترکیه

  کار در ترکیه کاریابی بین المللی ترکیه : اگر شما نیز از علاقه مندان به کار در ترکیه و یا استخدام در ترکیه و جستجوی شغل مورد علاقه خود در کشور....

  نمونه سوالات استخدامی | دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی

  نمونه سوالات استخدامی | دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی

  نمونه سوالات استخدامی با دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش – بانک مسکن – دستگاه های اجرایی کشور – ارتش – وزارت نیرو – تامین اجتماعی –....

  استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – خرداد 1396

  استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – خرداد 1396

    نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین جوانان مومن ، متعهد و کار آمد(مرد) بصورت پیمانی ۵ ساله انتظامی در مقطع(....