X
کارفرما ثبت آگهی استخدام کارجو ثبت رزومه کاری

برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)
وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1391/10/13
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره

استخدام شرکت مدیریت تولید برق قم

شرکت مدیریت تولید برق قم جهت تأمین نیروی انسانی متخصص خود از بین داوطلبان واجد شرایط طی آزمون کتبی و مصاحبه جهت استخدام در نیروگاه به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید.

ردیف

عنوان شغل

مقطع و رشته تحصیلی

حداکثر شرایط سنی

جنسیت

تعداد موردنیاز

۱

مهندس برق

کارشناسی مهندسی برق گرایش قدرت، الکترونیک و کنترل

۳۰ سال

مرد

۷

۲

مهندس مکانیک

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، جامدات، ساخت و تولید

۳۰ سال

مرد

۸

۳

مهندس کامپیوتر

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، سخت افزار و IT

30 سال

مرد

۱

 

الف) شرایط عمومی:

1.   تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور

2.   متولدین 1 فروردین 1360  به بعد فقط در مقطع کارشناسی

3.   انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیت قانونی دایم

4.   داشتن سلامت و تندرستی کامل و عدم اعتیاد به مواد مخدر

5.   عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

6.   عدم اشتغال به خدمت در سایر سازمان ها و نداشتن تعهد خدمتی

7.   نداشتن سابقه محکومیت جزایی

ب) شرایط اختصاصی:

1.   داشتن مدرک تحصیلی متناسب با رشته شغلی مورد نظر در جدول

2.   فقط ساکن استان قم و شهر های تابع

3.   آشنایی با  Windowsو نرم افزارهای  Outlook,Wordو Excel

4.   داشتن تجربه مرتبط با عناوین شغلی اولویت محسوب می گردد.

نکته:

چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی خلاف واقع بودن اطلاعات ارایه شده از سوی فرد مسجل شود، از ادامه همکاری فرد ممانعت به عمل خواهد آمد.

ج) ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 

1.     ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻜﺎري به شرح فرم ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ (دﻗﻴﻖ و ﺧﻮاﻧﺎ)

2.     دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ 3x4ﭘﺸﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪه (ﻳـﻚﻗﻄﻌﻪﺑﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺼﺎق ﺷﻮد)

3.     ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ

4.     ﺗﺼﻮﻳﺮﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ (ﭘﺸﺖ و رو)

5.     ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮاﻏـﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ در آن درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 

6.     وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار (50000) رﻳﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﺷﻤﺎره 2175049001001 ﺑﻪ ﻧﺎمﺗﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮه درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ﻧـﺰد  ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺸـﮕﺎه  ﺻـﻨﻌﺖ آب و ﺑـﺮق   ﻛـﺪ  527(ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان) اﻗﺪام و ﺷـﻤﺎره  ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ (14رﻗﻤﻲ) را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣـﻞ در  ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم درج ﻧﻤﻮده و اﺻـﻞ ﻓـﻴﺶ را ﺑـﻪﻫﻤـﺮاه ﻣـﺪارك    ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. 

7.     ﻳﻚ ﻋﺪد ﭘﺎﻛﺖ ﭘﺴﺘﻲ11×22 ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﻣﺤـﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ  ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ در ﭘﺸـﺖ آن درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ (دﻗﻴﻖ و ﺧﻮاﻧﺎ) 

8.     ﻣﺪارك ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺪد ﭘﺎﻛﺖ ﭘﺴـﺘﻲ   اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 17 ×25  و ﺑـﺎ  ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.  

د) ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻜﺎت 

  1. داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم در آزﻣﻮن و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 

2. زﻣﺎن و ﻣﺤـﻞ   ﺑﺮﮔـﺰاري آزﻣـﻮن از   ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺴـﺖ و آدرس  ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع http://stc.pwut.ac.ir  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲﺷﺪ.  

3. داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺪارك ﻻزم را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري 16 دی ماه 1391 ﺑﺎ ﭘﺴـﺖ ﺳﻔﺎرﺷـﻲ ﺑـﻪ آدرسﺗﻬــﺮان ـــ ﺻــﻨﺪوق ﭘﺴــﺘﻲ 16765-1719 اﻣــﻮر ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

4. ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﻲ ﺑـﺮاي ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﺘﺮد ﻧﻤﻲﮔﺮدد. ً ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪارك ﻧـﺎﻗﺺ و ﻳـﺎ ﻣـﺪارﻛﻲ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ارﺳﺎل ﮔﺮدد، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

5. داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻃـﻲ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎي ﻣﻌـﻴﻦ ﺷـﺪه    ﺷـﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري اﻋﺰام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.  

6. داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﻮزش ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ دانشگاه به آدرس الکترونیکی  http://stc.pwut.ac.ir

قسمت آزمون های استخدامی مراجعه نمایند.

 

منبع: سایت اینترنتی شرکت به آدرس :

www.gccpp.ir

خدمات ویژه کارفرمایان

شما کارفرمایان گرامی با کمترین هزینه ممکن میتوانید اطلاعیه استخدامی شرکت خود را در سایت کاریاب منتشر کنید و نام شرکت تان را در معرض بازدید روزانه هزاران کارجو قرار دهید.

مشاهده

خدمات رایگان کارجویان

بمنظور حمایت از کارجویان، کاربران سایت کاریاب میتوانند بطور کاملا رایگان، رزومه خود را بصورت مدرن و حرفه ای ایجاد کنند و به بزرگترین جامعه آماری سامانه کاریابی کشور ملحق شوند

مشاهده
 • هشدار

  قابل توجه کارجویان و کارفرمایان گرامی

  سایت استخدام کاریاب در آذر ماه 1388 با شعار حمایت از کارجویان ، بعنوان اولین سایت استخدامی مجهز به سامانه های هوشمند کاریابی تاسیس شد و در حال حاضر به لطف برخورداری از بزرگترین بانک اطلاعات مشاغل استخدامی کشور ، بستری مناسب برای درج آگهی استخدام کارفرمایان و صاحبان کسب و کار فراهم کرده است تا در کمترین زمان ممکن بتوانند نیروی کار متخصص مورد نیاز خود را پیدا کنند. ثبت رزومه در کاریاب کاملا رایگان میباشد و کارجویان پس از مشاهده و بررسی آگهی استخدام های درج شده در سایت ، و مطالعه ی توصیه های استخدامی میتوانند مستقیما رزومه استخدامی خود را به کارفرمایان طرف قرارداد با کاریاب ارسال کنند تا روند استخدام سریع تر طی شود. به امید موفقیت و سربلندی تمام کارجویان ایران زمین .

  روزنامه

  نیازمندیهای همشهری تهران

  نیازمندهای همشهری کرج

  نیازمندیهای روزنامه خراسان

   

  تلگرامکانال رسمی سایت کاریاب

 • دیدگاه کاربران

  captcha


  نمونه سوالات استخدامی

 • دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی راه آهن

  مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت راه آهن که توسط کارشناسان سایت استخدام جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون ها و مصاحبه های استخدامی این شرکت مهم تهیه و جهت دانلود و مطالعه قرار داده شده است

 • دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی راه آهن