• نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/3/6
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/5/25
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1370/5/6
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-علوم اجتماعی
 • محل سکونت: فارس جهرم
 • معدل: 13.87
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1369/9/7
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس ارشد-مهندسی معماری
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 17
 • مشاهده رزومه من
 • نام: behnam mirzaee
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1366/6/22
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کاردان-برق
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 13.50
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1367/0/27
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-مهندسی مکانیک
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 15
 • مشاهده رزومه من
 • نام: ahmad mahmoudi nazer
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/2/19
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران پردیس
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1358/1/11
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1364/9/17
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-کامپیوتر
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 15.32
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1371/9/7
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی کامپیوتر
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 15.08
 • مشاهده رزومه من