ما را حمایت کنید
 
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1371/10/21
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: زن
 • سال تولد: 1352/8/7
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1360/6/25
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کاردان-برق
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: 17
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1366/3/1
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1365/7/9
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: -
 • محل سکونت: خراسان رضوي
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: زن
 • سال تولد: 1371/1/1
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1369/2/18
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-عمران
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: 12
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1371/8/5
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-مهندسی مکانیک
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: 14.87
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1353/5/7
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-مهندسی کامپیوتر
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: 12
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1369/8/21
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من