ما را حمایت کنید
 

اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ۱۳۹۰/۰۶/۱۸ ﺑﺎﻧﮏ دی (ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ، ﺷﯿﺮاز و ﺗﺒﺮﯾﺰ)

تاریخ انتشار: 1390/09/20
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ۱۳۹۰/۰۶/۱۸ ﺑﺎﻧﮏ دی (ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ، ﺷﯿﺮاز و ﺗﺒﺮﯾﺰ)

لینک دریافت نتایج

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران