ما را حمایت کنید
 

آگهی هشتمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان

تاریخ انتشار: 1391/09/30
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

هشتمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  اصفهان از میان واجدین شرایط به شرح جدول زیر عضو هیات علمی تمام وقت می پذیرد.

تذکر مهم: متقاضیان می بایست جهت ثبت نام به سایت الکترونیکی http://jazb.iau.ir  مراجعه نمایند. تاریخ ثبت نام: 20 آذرماه 1391 تا 20 دی آذرماه 1391

توضیح

جنسيت

تعداد

نام رشته

نام مقطع

نام واحد يا مرکز

رديف

خانم و آقا

2

حسابداري – کد رشته   212

دکترا

كاشان

1

خانم و آقا

1

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دکترا

كاشان

2

مکاترونيک 1 نفر – انرژي تجديد پذير 1 نفر

خانم و آقا

2

مكانيك – کد رشته   405

دکترا

كاشان

3

فناوري اطلاعات

خانم و آقا

1

مهندسي کامپيوتر – کد رشته   409

دکترا

كاشان

4

صنايع پليمر

خانم و آقا

1

مهندسي شيمي – کد رشته   401

دکترا

كاشان

5

پرستاري ( بهداشت جامعه )2نفر کارشناسي ارشد يادانشجوي دکتري- داخلي جراحي 1 نفر کارشناسي ارشد

خانم

3

پرستاري – کد رشته   104

دانشجوي دکترا و دکترا

نجف آباد

6

رياضي کاربردي 1 نفر – رياضي محض 1 نفر

خانم و آقا

2

رياضي – کد رشته   300

دکترا

نجف آباد

7

آموزش زبان انگليسي

خانم و آقا

1

زبان و ادبيات انگليسي – کد رشته   764

دکترا

نجف آباد

8

بافت شناسي

خانم و آقا

1

علوم تشريح – کد رشته   121

دکترا

نجف آباد

9

خانم و آقا

1

فيزيولوژي – کد رشته   736

دکترا

نجف آباد

10

آموزش مامايي

خانم

1

مامايي – کد رشته   113

دانشجوي دکترا و دکترا

نجف آباد

11

مديريت مالي

خانم و آقا

1

مديريت – کد رشته   211

دکترا

نجف آباد

12

مهندسي معماري

خانم و آقا

2

معماري – کد رشته   601

دکترا

نجف آباد

13

خوردگي و حفاظت مواد

خانم و آقا

1

مواد – کد رشته   406

دکترا

نجف آباد

14

معماري کامپيوتر

خانم و آقا

1

مهندسي کامپيوتر – کد رشته   409

دکترا

نجف آباد

15

قدرت

خانم و آقا

1

برق – کد رشته   400

دکترا

نائين

16

کنترل

خانم و آقا

1

برق – کد رشته   400

دانشجوي دکترا

نائين

17

ساخت و توليد

آقا

1

مكانيك – کد رشته   405

دکترا

نائين

18

1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري

خانم و آقا

2

معماري – کد رشته   601

دانشجوي دکترا و دکترا

اردستان

19

گرايش حرارت وسيالات

خانم و آقا

1

مكانيك – کد رشته   405

دانشجوي دکترا

اردستان

20

سازه – 1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري

آقا

2

مهندسي عمران – کد رشته   466

دانشجوي دکترا و دکترا

اردستان

21

1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري

خانم و آقا

2

پرستاري – کد رشته   104

دانشجوي دکترا و دکترا

دهاقان

22

1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري

خانم و آقا

2

حسابداري – کد رشته   212

دانشجوي دکترا و دکترا

مباركه

23

خانم و آقا

2

زبان و ادبيات انگليسي – کد رشته   764

دکترا

مباركه

24

خانم و آقا

2

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دکترا

مباركه

25

خانم و آقا

2

مهندسي کامپيوتر – کد رشته   409

دانشجوي دکترا و دکترا

مباركه

26

آقا

1

علوم و صنايع غذايي – کد رشته   477

دکترا

شهرضا

27

خانم و آقا

1

علوم و صنايع غذايي – کد رشته   477

دانشجوي دکترا

شهرضا

28

خانم و آقا

1

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دکترا

شهرضا

29

گرايش مهندسي شيمي

آقا

1

مهندسي شيمي – کد رشته   401

دکترا

شهرضا

30

کنترل

خانم و آقا

1

برق – کد رشته   400

دانشجوي دکترا

ميمه

31

حقوق عمومي 1 نفر – جزا وجرم شناسي 1 نفر

خانم و آقا

2

حقوق و علوم سياسي – کد رشته   207

دانشجوي دکترا

ميمه

32

خانم و آقا

1

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دکترا

ميمه

33

خانم و آقا

1

مهندسي عمران – کد رشته   466

دانشجوي دکترا

ميمه

34

مهندسي عمران

خانم و آقا

1

مهندسي عمران – کد رشته   466

دکترا

ميمه

35

خانم و آقا

2

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دکترا

شهرمجلسي

36

خانم و آقا

1

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دکترا

گلپايگان

37

مهندسي تکنولوژي برق قدرت – کليه گرايشها

خانم و آقا

1

برق – کد رشته   400

دکترا

هرند

38

قدرت

آقا

1

برق – کد رشته   400

دکترا

نطنز

39

1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري

خانم و آقا

2

حسابداري – کد رشته   212

دانشجوي دکترا و دکترا

نطنز

40

گرايش معماري 1 نفر دانشجوي دکتري – گرايش مرمت 1 نفر دکتري

خانم و آقا

2

معماري – کد رشته   601

دانشجوي دکترا و دکترا

نطنز

41

قدرت – 1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري

آقا

2

برق – کد رشته   400

دانشجوي دکترا و دکترا

دولت آباد

42

1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري

خانم و آقا

2

حسابداري – کد رشته   212

دانشجوي دکترا و دکترا

دولت آباد

43

خانم و آقا

2

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دکترا

دولت آباد

44

1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري

خانم و آقا

2

معماري – کد رشته   601

دانشجوي دکترا و دکترا

دولت آباد

45

نرم افزار – 1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري

خانم و آقا

2

مهندسي کامپيوتر – کد رشته   409

دانشجوي دکترا و دکترا

دولت آباد

46

خانم و آقا

1

حسابداري – کد رشته   212

دکترا

زواره

47

گرايش قدرت 1 نفر وگرايش الکترونيک 1 نفر

آقا

2

برق – کد رشته   400

دکترا

تيران

48

خانم و آقا

1

برق – کد رشته   400

دانشجوي دکترا

تيران

49

خانم و آقا

1

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دکترا

تيران

50

1 نفرگرايش جامدات

آقا

1

مكانيك – کد رشته   405

دکترا

تيران

51

مهندسي عمران

آقا

1

مهندسي عمران – کد رشته   466

دکترا

تيران

52

خانم و آقا

1

مهندسي عمران – کد رشته   466

دانشجوي دکترا

تيران

53

مهندسي پزشکي- گرايش بيو الکتريک

خانم و آقا

1

برق – کد رشته   400

دانشجوي دکترا

خميني شهر

54

گرايش کنترل

خانم و آقا

1

برق – کد رشته   400

دکترا

خميني شهر

55

خانم و آقا

2

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دکترا

خميني شهر

56

دانشجوي دكتري گرايش مکانيک خودرو و دكتر1 گرايش مکاترونيک

خانم و آقا

2

مكانيك – کد رشته   405

دانشجوي دکترا و دکترا

خميني شهر

57

سازه

خانم و آقا

1

مهندسي عمران – کد رشته   466

دکترا

خميني شهر

58

بهداشت مادر وکودک

خانم

2

پرستاري – کد رشته   104

دکترا

خوارسگان

59

2 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري

خانم و آقا

3

حسابداري – کد رشته   212

دانشجوي دکترا و دکترا

خوارسگان

60

حقوق جزا و جرم شناسي

خانم و آقا

2

حقوق و علوم سياسي – کد رشته   207

دکترا

خوارسگان

61

روانشناسي باليني

خانم و آقا

1

روانشناسي – کد رشته   206

دکترا

خوارسگان

62

آموزش زبان انگليسي

خانم و آقا

1

زبان و ادبيات انگليسي – کد رشته   764

دکترا

خوارسگان

63

شهر سازي 1 نفر و مرمت و احياء بناها و بافتهاي تاريخي 1 نفر

خانم و آقا

2

معماري – کد رشته   601

دکترا

خوارسگان

64

نرم افزار

خانم و آقا

1

مهندسي کامپيوتر – کد رشته   409

دکترا

خوارسگان

65

مديريت ساخت

خانم و آقا

1

مهندسي عمران – کد رشته   466

دکترا

خوارسگان

66

خانم و آقا

1

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دکترا

لنجان

67

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران