ما را حمایت کنید
 

آگهی نهمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1391/09/30
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

نهمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان بوشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از میان واجدین شرایط به شرح جدول زیر عضو هیات علمی تمام وقت می پذیرد.

تذکر مهم: متقاضیان می بایست جهت ثبت نام به سایت الکترونیکی http://jazb.iau.ir مراجعه نمایند. تاریخ ثبت نام: 20 آذرماه 1391 تا 20 دی آذرماه 1391

ردیف

نام واحد یا مرکز

نام مقطع

نام رشته

تعداد

جنسیت

توضیح

1

بوشهر

دکترا

برق- کد رشته 400

2

خانم و آقا

2

بوشهر

دکترا

برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته 205

12

خانم و آقا

3

بوشهر

دکترا

حسابداری – کد رشته 212

1

خانم و آقا

4

بوشهر

دکترا

حقوق و علوم سیاسی – کد رشته 207

2

خانم و آقا

5

بوشهر

دکترا

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته 203

2

خانم و آقا

جهت تدریس دروس عمومی معارف

6

بوشهر

دکترا

معماری – کد رشته 601

2

خانم و آقا

7

بوشهر

دکترا

مهندسی کامپیوتر – کد رشته 409

2

خانم و آقا

8

بوشهر

دکترا

مهندسی شیمی پتروشیمی- کد رشته 719

2

خانم و آقا

9

بوشهر

دکترا

مهندسی عمران – کد رشته 466

2

خانم و آقا

10

خارک

دکترا

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته 203

1

خانم و آقا

جهت تدریس دروس عمومی معارف

11

خورموج

دکترا

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته 203

1

خانم و آقا

جهت تدریس دروس عمومی معارف

12

خورموج

دانشجوی دکترا و دکترا

معماری – کد رشته 601

2

خانم و آقا

1نفر دکتری و 2 نفر دانشجوی دکتری

13

دشتستان (براز جان)

دانشجوی دکترا و دکترا

برق- کد رشته 400

3

خانم و آقا

2نفر دکتری و 2 نفر دانشجوی دکتری

14

دشتستان (براز جان)

دانشجوی دکترا و دکترا

حسابداری – کد رشته 212

3

خانم و آقا

2نفر دکتری و 2 نفر دانشجوی دکتری

15

دشتستان (براز جان)

دکترا

حقوق و علوم سیاسی – کد رشته 207

1

خانم و آقا

16

دشتستان (براز جان)

دانشجوی دکترا و دکترا

مهندسی کامپیوتر – کد رشته 409

3

خانم و آقا

2نفر دکتری و 2 نفر دانشجوی دکتری

17

دشتستان (براز جان)

دانشجوی دکترا و دکترا

مهندسی شیمی – کد رشته 401

2

خانم و آقا

1 نفر دکتری و 2 نفر دانشجوی دکتری

18

دشتستان (براز جان)

دکترا

مهندسی عمران – کد رشته 466

1

خانم و آقا

19

بندر دیلم

دکترا

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته 203

1

خانم و آقا

جهت تدریس دروس عمومی معارف

20

بندر دیلم

دانشجوی دکترا و دکترا

مهندسی کامپیوتر – کد رشته 409

2

خانم و آقا

21

کنگان

دکترا

حسابداری  کد رشته 212

1

خانم و آقا

22

گناوه

دانشجوی دکترا و دکترا

حسابداری  کد رشته 212

3

خانم و آقا

1 نفر دکتری و 2 نفر دانشجوی دکتری

23

گناوه

دکترا

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته 203

1

خانم و آقا

جهت تدریس دروس عمومی معارف

24

دلوار

دکترا

برق – کد رشته 400

1

خانم و آقا

25

اهرم

دکترا

حسابداری – کد رشته 212

1

خانم و آقا

26

اهرم

دکترا

مکانیک – کد رشته 405

1

خانم و آقا

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران