ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام پزشک عمومی در آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: 1392/09/27
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

ردیف

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

دریافتی ماهانه با ضریب عملکرد 1- ریال

توضیحات

تلفن

1

آذربایجان شرقی

کلیبر

قره قیه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

32.000.000

مراکز بهداشت، درمانی مجری برنامه پزشک خانواده شهری و روستائی

09143261142- شیخ زاده

2

آبش احمد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

32.000.000

3

پیغام

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22.000.000

4

اهر

آقبراز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.000.000

09144265488- فضلی

5

شماره 4

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.000.000

6

شماره 1

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.000.000

7

هوراند

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.000.000

8

قشلاق شاهوردی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

17.000.000

9

آذرشهر

شیرامین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

18.500.000

04124239885- محمدپور

10

فیروز سالار

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.000.000

 

11

ممقان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

18.000.000

12

شماره 1

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.500.000

13

گوگان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

3

17.500.000

14

تیمورلو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

17.500.000

15

بستان آباد

قره بابا

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.000.000

09148267953- سوری

16

شماره 1

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.000.000

17

شماره 2

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

22.000.000

18

سراب

شربیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.000.000

04312229981- دانشمند

19

آلان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.000.000!

20

دانباران

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.000.000

21

جهیزدان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.000.000

22

مهربان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.000.000

23

اردها

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

20.500.000

24

بهرمان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

20.500.000

25

میانه

آغکند

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

15.000.000

04232242620- احدی

26

صومعه علیا

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.000.000

27

ملک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

15.000.000

28

آرموداق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

15.000.000

29

ترک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.000.000

30

ترکمانچای

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

14.500.000

31

طوق

پزشک عمومی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

15.000.000

 

32

خاتون آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

14.000.000

33

هشترود

سلوک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.000.000

04246226454- زیادپور

34

ذولبین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

24.000.000

35

شماره 2

پزشک عمومی

دکترای عمومی

3

22.000.000

36

بایقراکوه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

20.000.000

37

شماره 3

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.000.000

38

شماره 1

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.000.000

39

آتش بیک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.000.000

40

نظر کهریزی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22.000.000

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران