X
کارفرما کارفرما هستم کارجو کارجو هستم

آگهی استخدام شرکت مدیریت تولید برق قم

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1391/10/13
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام شرکت مدیریت تولید برق قم

شرکت مدیریت تولید برق قم جهت تأمین نیروی انسانی متخصص خود از بین داوطلبان واجد شرایط طی آزمون کتبی و مصاحبه جهت استخدام در نیروگاه به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید.

ردیف

عنوان شغل

مقطع و رشته تحصیلی

حداکثر شرایط سنی

جنسیت

تعداد موردنیاز

۱

مهندس برق

کارشناسی مهندسی برق گرایش قدرت، الکترونیک و کنترل

۳۰ سال

مرد

۷

۲

مهندس مکانیک

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، جامدات، ساخت و تولید

۳۰ سال

مرد

۸

۳

مهندس کامپیوتر

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، سخت افزار و IT

30 سال

مرد

۱

 

الف) شرایط عمومی:

1.   تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور

2.   متولدین 1 فروردین 1360  به بعد فقط در مقطع کارشناسی

3.   انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیت قانونی دایم

4.   داشتن سلامت و تندرستی کامل و عدم اعتیاد به مواد مخدر

5.   عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

6.   عدم اشتغال به خدمت در سایر سازمان ها و نداشتن تعهد خدمتی

7.   نداشتن سابقه محکومیت جزایی

ب) شرایط اختصاصی:

1.   داشتن مدرک تحصیلی متناسب با رشته شغلی مورد نظر در جدول

2.   فقط ساکن استان قم و شهر های تابع

3.   آشنایی با  Windowsو نرم افزارهای  Outlook,Wordو Excel

4.   داشتن تجربه مرتبط با عناوین شغلی اولویت محسوب می گردد.

نکته:

چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی خلاف واقع بودن اطلاعات ارایه شده از سوی فرد مسجل شود، از ادامه همکاری فرد ممانعت به عمل خواهد آمد.

ج) ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 

1.     ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻜﺎري به شرح فرم ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ (دﻗﻴﻖ و ﺧﻮاﻧﺎ)

2.     دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ 3x4ﭘﺸﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪه (ﻳـﻚﻗﻄﻌﻪﺑﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺼﺎق ﺷﻮد)

3.     ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ

4.     ﺗﺼﻮﻳﺮﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ (ﭘﺸﺖ و رو)

5.     ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮاﻏـﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ در آن درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 

6.     وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار (50000) رﻳﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﺷﻤﺎره 2175049001001 ﺑﻪ ﻧﺎمﺗﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮه درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ﻧـﺰد  ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺸـﮕﺎه  ﺻـﻨﻌﺖ آب و ﺑـﺮق   ﻛـﺪ  527(ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان) اﻗﺪام و ﺷـﻤﺎره  ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ (14رﻗﻤﻲ) را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣـﻞ در  ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم درج ﻧﻤﻮده و اﺻـﻞ ﻓـﻴﺶ را ﺑـﻪﻫﻤـﺮاه ﻣـﺪارك    ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. 

7.     ﻳﻚ ﻋﺪد ﭘﺎﻛﺖ ﭘﺴﺘﻲ11×22 ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﻣﺤـﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ  ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ در ﭘﺸـﺖ آن درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ (دﻗﻴﻖ و ﺧﻮاﻧﺎ) 

8.     ﻣﺪارك ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺪد ﭘﺎﻛﺖ ﭘﺴـﺘﻲ   اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 17 ×25  و ﺑـﺎ  ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.  

د) ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻜﺎت 

  1. داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم در آزﻣﻮن و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 

2. زﻣﺎن و ﻣﺤـﻞ   ﺑﺮﮔـﺰاري آزﻣـﻮن از   ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺴـﺖ و آدرس  ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع http://stc.pwut.ac.ir  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲﺷﺪ.  

3. داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺪارك ﻻزم را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري 16 دی ماه 1391 ﺑﺎ ﭘﺴـﺖ ﺳﻔﺎرﺷـﻲ ﺑـﻪ آدرسﺗﻬــﺮان ـــ ﺻــﻨﺪوق ﭘﺴــﺘﻲ 16765-1719 اﻣــﻮر ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

4. ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﻲ ﺑـﺮاي ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﺘﺮد ﻧﻤﻲﮔﺮدد. ً ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪارك ﻧـﺎﻗﺺ و ﻳـﺎ ﻣـﺪارﻛﻲ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ارﺳﺎل ﮔﺮدد، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

5. داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻃـﻲ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎي ﻣﻌـﻴﻦ ﺷـﺪه    ﺷـﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري اﻋﺰام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.  

6. داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﻮزش ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ دانشگاه به آدرس الکترونیکی  http://stc.pwut.ac.ir

قسمت آزمون های استخدامی مراجعه نمایند.

 

منبع: سایت اینترنتی شرکت به آدرس :

www.gccpp.ir

 • سایت کاریابی karyab.net ارائه دهنده بروزترین اگهی استخدام های کشور، جهت امنیت خاطر و رفاه حال کارجویان گرامی، پیشنهاد می کند که حتما نکات و توصیه های استخدامی این مطلب را از اینجا مطالعه کنند. کارجوی عزیز شما همواره میتوانید آرشیو دسته ای استخدام جدیدترین اخبار استخدامی کشور را از اینجا پیگیری نمایید. سایت کاریاب بزرگترین و قدیمی ترین ناشر آگهی های اخبار ایران استخدام کلیه مشاغل در تمامی شهرهای ایران را ارائه میدهد.

  نیازمندیهای همشهری تهران

  نیازمندهای همشهری کرج

  نیازمندیهای روزنامه خراسان

  دانلود فایل “از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی”

  کانال رسمی سایت کاریاب

 • پیشنهاد ویژه برای متقاضیان آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی در سال 1396

  دانلود نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی در سال 1386 ، مرجعی بسیار ارزنده برای آزمون استخدامی پیش روی دستگاههای اجرایی در سال 1396 می باشد که توسط تیم تحریریه سایت کاریاب دات نت تهیه شده است و به تمامی متقاضیان این آزمون پیشنهاد می گردد.

  دانلود فایل

 • پیشنهاد ویژه به متقاضیان آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 1396

  استخدام وزارت نیرو

  دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ، مرجعی بسیار ارزنده برای آزمون استخدامی پیش روی این بانک در سال 1396 می باشد که توسط تیم تحریریه سایت کاریاب دات نت تهیه شده است و به تمامی متقاضیان این آزمون پیشنهاد می گردد.

 • از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی را قورت بده !

   

  این مجموعه ارزشمند " از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی "  شامل :

  • نحوه بررسی آیتم های آگهی های استخدامی
  • آنالیز شرایط و تطبیق محتویات آگهی های استخدامی
  • نحوه نوشتن رزومه کاری جذاب و استاندارد
  • نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت های دولتی و خصوصی معتبر و بزرگ (بانکها، سپاه، آموزش و پرورش، ارتش، وزارت نیرو، تامین اجتماعی و ده ها سازمان دیگر )
  • بررسی و آنالیز کامل روند گزینش در استخدامی های دولتی
  • سوالات مصاحبه استخدامی با جواب
  • بررسی و تحلیل سوالات عقدیتی و روانشناسی در گزینش های استخدامی
  • تحلیل و بررسی معاینات پزشکی
  • و ده ها مورد دیگر

  که با مطالعه کامل این کتاب میتوانید با آمادگی کامل همراه با اعتماد بنفس عالی در آزمونها ، مصاحبه ها و مراحل گزینش انواع ارگان های دولتی و خصوصی شرکت کنید.

  دانلود این مجموعه ارزشمند و گرانبها

 • نمونه سئوالات عمومی استخدامی + پاسخ تشریحی

  این بسته شامل اصل دفترچه های آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش طی سالهای اخیر به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی  میباشد .

  ین بسته نمونه سئوالات عمومی استخدامی برای آزمونهای پیش رو ، شامل موارد زیر میتواند بسیار مفید و کاربردی باشد و شما را با فضای کلی نمونه سئوالات مطرح شده در این آزمون ها آشنا نماید :

  • سومین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی
  • آزمون استخدامی آموزش و پرورش
  • آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی
  • آزمون استخدامی بانک ها و موسسات مالی و غیرمالی
  • آزمون استخدامی تامین اجتماعی
  • آزمون استخدامی وزارت نیرو
  • و سایر آزمون های استخدامی که دارای بخش سئوالات عمومی می باشند

  قطعا با مطالعه این نمونه سئوالات استخدامی ، بسیاری از سئوالات شما در خصوص منبع ، نوع و سطح سئوالات استخدامی مهم که از طریق سازمان سنجش کشور که از این به بعد همه ساله شاهد اجرای آن توسط این سازمان خواهیم بود ، پاسخ داده خواهد شد و می توانید شمایی کلی را در خصوص این آزمون های استخدام داشته باشید. و از طرفی با بررسی این سئوالات میزان تسلط خود را در مباحث مطرح شده ، خواهید سنجید و به طبع آن خود را برای آزمون های پیش رو آماده تر خواهید ساخت.

  دانلود این مجموعه مفید و با ارزش


 • دیدگاه کاربران

  امکانات ویژه برای کارفرماها

  امکانات بسیار خاصی را برای کارفرمایان مهیا کرده ایم که می توانند بهینه تر و سریعتر از هر زمان دیگری به خواسته های خود در بخش جذب کارمند دست پیدا کنند

  مشاهده

  ثبت آگهی استخدامی توسط کارفرما

  کارفرمایان با ثبت آگهی استخدامی خود در سایت و درج شرایط و خصوصیات کامل کارمندان خود در آن ، در هزینه ها و زمان خود صرفه جویی می کنند

  مشاهده

  رزومه کاری

  کارجویان با ثبت کامل رزومه خود و درج سوابق و توانایی های خود در آن ، شانس شان را برای بهتر دیده ترشدن و انتخاب شدن توسط کارفرمایان چند برابر می کنند

  مشاهده

  نمونه سوالات استخدامی

 • از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی

  در صورتی که در بررسی و آنالیز کامل روند گزینش در استخدامی های دولتی و خصوصی ، سوالات مصاحبه استخدامی و نحوه پاسخگویی به آنها ، بررسی و تحلیل سوالات عقدیتی و روانشناسی در گزینش های استخدامی دولتی و خصوصی ، تحلیل و بررسی معاینات پزشکی و ده ها مورد دیگر استخدامی درگیر هستید ، به شما پیشنهاد می شود این جزوه را تهیه نمایید
 • دانلود جزوه فوت و فن های استخدام