X
کارفرما ثبت آگهی استخدام کارجو ثبت رزومه کاری

برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)
وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1392/05/23
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دعوت به همکاری

شركت پتروشيمي مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان مهاباد در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي (بصورت قرارداد مدت معين) در مقاطع ورشته هاي تحصيلي مختلف از داوطلبان واجد شرايط با رعايت الويت بومي استان آذربایجانغربی و استانهاي همجوار (بر اساس تعاريف مندرج درتوضيحات ذيل) از طريق برگزاريآزمون كتبي؛ مصاحبه فني/تخصصي، طب صنعتي و گزينش دعوت به همكاري مينمايد.
توضيحات:
– طبق دستورالعملهاي موجود؛ حداقل 50% جذب موضوعاين آگهي به داوطلبان بومي استان آذربایجان غربی (مطابق تعريف ذيل)؛ در صورت ثبتنام متقاضيان بومي و كسب امتياز لازم در آزمون؛ به اينگونه افراد اختصاص خواهديافت.

*تعريف بومي استان آذربایجان غربی:نيروي بومي استانآذربایجان غربی؛ شامل افرادي است كه داراي يكي از شرايط زير باشند:

1- محل تولديا صدور شناسنامه خود يا يكي از والدين آنها در استان آذربایجان غربی باشد

2- سابقه حداقل 10 سال سكونت متوالي منتهي به زمان تقاضاي كار؛ به همراه خانواده و باتائيد بخشداري محل در استان داشته باشد.

*تعريف استانهاي همجوار: متولدين و يا دريافت كنندگان مدرك تحصيلي ديپلم استانهاي ((آذربایجان شرقی،زنجان و کردستان))

الف – شرايط داوطلبان استخدام:
1- شرايط عمومي:
1-1 تابعيتدولت جمهوري اسلامي ايران ومتدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور.

1-2 عدم سوء پيشينه كيفري

1-3 داشتن تندرستي وتوانائي كامل جسمانيوروانشناختي.
1-4 دارا بودن برگ پايان خدمت يا معافيت دائم كامپيوتري برايداوطلبان درزمان ثبت نام.
1-5 عدم اشتغال و تعهد كار بصورت پيماني؛ آزمايشي ورسمي درسازمانها و موسسات دولتي و مراكز وابسته به آن.
2- شرايط سني:
حداكثر سن براي داوطلبان مقاطع كارداني24سال ( متولدين 1 مرداد 68 به بعد)؛ كارشناسي 28 سال (متولدين 1 مرداد 64 به بعد) وكارشناسي ارشد 30 سال (متولدين 1 مرداد 62 به بعد) مي باشد.
1-1 مدت زمان خدمتسربازي به حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود.
2-2 مدت سابقه كار معتبر و مرتبط بامدرك تحصيلي و در زمينه صنعت نفت؛ گاز و پتروشيمي؛ حداكثر به ميزان پنج سال به سقفسني افزوده خواهد شد. ( ارائه گواهي سابقه كار معتبر الزامي است)
2-3 بهحداكثر سن استخدام خانواده شهدا و مفقود الاثرها (همسر؛ فرزندان)؛ جانبازان وآزادگان تا ميزان سه سال اضافه مي شود.
توضيح: درهرحال و تحت هيچ شرايطي حداكثرسن با مراعات كليه بندهاي مندرج در رديف 2 شرايط سني از قسمت الف راهنماي آگهي برايكارداني از 29 سال؛ كارشناسي از 33 سال و كارشناسي ارشد از 35 سال نبايد بيشتر باشد.

3- شرايط معدل:
3-1 حداقل معدل برايداوطلبان با مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي دانشگاه هاي دولتي 13 و دانشگاههاي غيردولتي 14 و براي مقطع كارشناسي ارشد 15 مي باشد.
3-2 به داوطلبان شاغل كه بههنگام ثبت نام بصورت قراردادي تمام وقت (يا مدت معين) حسب ضوابط مصوب به خدمت گرفتهشده اند به ازاي هرسال سابقه خدمت درصنعت پتروشيمي 2% نمره و حداكثر 1 نمره در شرطمعدل آنان تقليل داده مي شود.
3-3 شرط معدل براي جذب يكي از فرزندان كاركنانجانباز 25 % و بالاتر و آزاده صنعت پتروشيمي اعم از شاغل، فوت شده و عادي (در زمانفوت مشمول حالت اشتغال گرديده) يا از كارافتاده در مقاطع تحصيلي كارداني؛ كارشناسي12 و كارشناسي ارشد 14 مي باشد.
تذكر 1: شرط فوق فقط براي يكبار و صرفا به يكياز فرزندان كاركنان موصوف تعلق گرفته و در صورت استفاده يكي از فرزندان از سهميهجذب؛ اين امتياز شامل ديگر فرزندان نمي گردد.
تذكر 2: افرادي كه از مزاياي اينبند بهره مند مي گردند؛ حق استفاده از مزاياي ساير بندهاي مربوط به تقليل معدلندارند.
3-5 بر اساس قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد (فرزندشهيد/ مفقودالاثر رعايت حداقل معدل براي فرزندان شاهد داوطلب استخدام الزامي نميباشد. ليكن رعايت سقف معدل مورد پذيرش وزارت علوم؛ تحقيقات و فناوري الزامي است.
3-6 دارندگان مدارك تحصيلي رشته هاي فني درمقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشددانشگاههاي تهران؛ صنعتي شريف؛ صنعتي اميركبير؛ صنعتي اصفهان؛ تربيت مدرس؛ شيراز؛علم و صنعت؛ خواجه نصيرالدين طوسي و صنعت نفت از تقليل يك نمره درشرط معدل بهره مندمي شوند.
4- شرايط مدرك تحصيلي:
4-1- دارا بودن مدرك تحصيلي و يا اصل گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع ؛ رشته و گرايشتحصيلي؛ معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكرشده باشد (گواهي تحصيلي يا لغو معافيتتحصيلي صادره براي حوزه نظام وظيفه مورد پذيرش نخواهد بود)
4-2- تائيد مداركفارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي از سوي دفتر امور فارغ التحصيلان سازمان مركزيآن دانشگاه و فارغ التحصيلان خارج از كشور از طرف وزارت علوم؛ تحقيقات و فن آوريالزامي است.
4-3- مدارك دانشگاهي كساني براي شركت در آزمونهاي استخدامي قابل قبولاست كه از طريق آزمونهاي سراسري دانشگاههاي دولتي يا آزاد و يا آزمون خاص سراسريدانشگاه جامع علمي– كاربردي كه از طريق سازمان سنجش برگزار مي شود موفق به ورود بهمراكز آموزش عالي براي دريافت مدارك رسمي شده باشند و يا از دانشگاههاي معتبر خارجاز كشور؛ مدارك مورد تائيد وزارت علوم؛ تحقيقات و فن آوري دريافت كرده باشند.
4-4- مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور مي بايست از طريق سازمان مركزيدانشگاه مزبور و با درج پذيرش از طريق آزمون سراسري و با ذكر معدل صادر گرديدهباشد.
4-5- مدارك تحصيلي تحت عناوين معادل؛ دوره هاي فراگير؛ آموزش باز؛ مكاتبهاي و پودماني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي با توجه به نحوه خاص پذيرش كه خارج ازآزمونهاي سراسري دانشگاههاي دولتي است قابل پذيرش نمي باشد.
تذكر 1: فارغالتحصيلان و دانشجويان مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده؛ مجاز به ثبت نام وشركت در آزمون استخدامي براي مقاطع تحصيلي پائين تر نخواهند بود. درصورت مشاهدهبعنوان كتمان حقيقت تلقي خواهد شد و از ادامه روند استخدام آنان جلوگيري بعمل خواهدآمد.
تذكر 2: مدارك داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمتنظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم آنان بعداز تاريخ برگزاري آزمون استخدامي باشد بههيچ وجه مورد پذيرش قرار نمي گيرد.
5– شرايط شاغلين در پيمانكاري:
5-1 افرادي كه در حال حاضر بعنوان نيروي پيمانكار درشرکت پتروشیمی مهاباد اشتغال به كار دارند؛ در صورت داشتن حداقل 3 سال سابقه كارمستمر از طريق پيمانكاري مي توانند با رعايت شرط بومي؛ مشروط به داشتن ساير شرايطمندرج در راهنماي آگهي؛ ثبت نام نمايند و بدون شركت در آزمون كتبي از آنان جهتانجام مصاحبه هاي تخصصي دعوت بعمل خواهد آمد.
5-2 افرادي كه در حال حاضر ازطريق پيمانكاري درشرکت پتروشیمی مهاباد اشتغال به كار دارند در صورت داشتن كمتراز 3سال سابقه كار مستمر از طريق پيمانكاري درشركتهاي ياد شده؛ مي توانند با رعايت شرطبومي؛ مشروط به داشتن ساير شرايط مندرج در راهنماي آگهي ثبت نام نموده و در آزمونكتبي شركت نمايند.
لازم به ذكر است سوابق كار پيمانكاري اينگونه شاغلين؛ ميبايست به تائيد امور اداري شركتهاي ذيربط (مطابق فرم شماره دو مندرج در راهنمايآگهي) رسيده باشد.

5-3 به ازاء هر سال سابقه كار تمام وقت (از طريق پيمانكاري) يكسال به شرط حداكثر سن اضافه مي شود.
5-4 حداقل معدل مورد نياز جهت شركت درآزمون براي مقاطع كارداني 12؛ كارشناسي 5/12 مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه ازامتيازات فوق استفاده مي نمايند مشمول استفاده از ساير بندهاي مربوط به تقليل معدلمندرج در بند 3 راهنماي آگهي نمي گردند.
ب: جدول نيازمنديهاي نيروي انساني:

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

مقطع

رشته تحصيلي

گرايش تحصيلي

تعداد

جنسيت

مرد

زن

کارشناسی و کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

همه گرايش ها بجزمهندسي دريا

 

*

*

مهندسي مواد

متالوژي

 

*

مهندسي صنايع

همه گرايش ها

 

*

*

بهداشت

بهداشت صنعتي

 

*

*

مهندسي برق

قدرت وكنترل

 

*

*

مهندسي الكترونيك

ابزاردقيق

 

*

*

مهندسي تاسيسات

 

*

مهندسي شيمي

صنايع پتروشيمي ؛ پليمر وصنايع نفت

 

*

*

شيمي

ترجيحا كاربردي ؛ آلي ومحض

 

*

*

ايمني

 

*

محيط زيست

 

*

*

اداري

كارشناسي مديريت دولتي ؛ مديريت صنعتي

 

*

*

حسابداري

مقطع كارشناسي

 

*

*

مديريت بازرگاني

مقطع كارشناسي

 

*

*

کاردانی

مكانيك

همه گرايش ها بجز مهندسي دريا

 

*

برق

همه گرايش ها

 

*

شیمی

همه گرايش ها

 

*

 

جنحوه ثبت نام براي شركت درآزمون:
ثبت نام براي شركت در آزموناستخدامي صرفاً از طريق پايگاه اينترنتي http://mapc.iran-azmoon.ir  انجام مي گيرد.

لذا داوطلبان درصورتي كهواجد شرايط در آزمون باشند مي بايست اقدامات ذيل را انجام دهند:

1-  داوطلب ميبايست مبلغ 50000 ریال بابت هزينه ثبت نام به حساب جام ۷۳۷۰۰۹۹۹۲۶نزد بانك ملتشعبه دانشگاه امیر کبیر به نام شرکت تعاونی اساتید و کارکنان دانشگاه امیر کبیر(قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت سراسر كشور) واريز نمايد.

2-  فرم ثبت نام بندرابطور دقيق و واقعي تكميل نمايد.

د- تاريخ ثبت نام براي آزمون:
داوطلبان پس ازمطالعه دقيق مفاد راهنماي آگهي استخدام ودرصورت دارا بودن شرايط اعلام شده ؛ از روز شنبه مورخ 12 مرداد 92 لغايت 26 مرداد 92مي توانند ثبت نام خود را از طريق پايگاه اينترنتي به آدرس فوق الذكر انجامدهند. لازم به ذكر است تاريخ ثبت نام به هيج وجه تمديد نمي گردد و امكان ثبت نامداوطلبان بعد از موعد مقرر مقدور نخواهد بود.
ضمناً آزمون كتبي روز پنج شنبهمورخ 7 شهریور 92 در محلی که متعاقباً اعلام خواهد شد برگزار مي گردد.
ﻫ –مواد آزمون:
الف – مقطع تحصيلي كارداني؛ كارشناسيوكارشناسي ارشد:
1- دروس عمومي (ادبيات فارسي ؛ زبان انگليسي؛ كامپيوتر)

3-  دروس تخصصي رشته مربوطه

و- نحوه تكميل فرم ثبت نام:
داوطلبان گرامي پيش از تكميل فرم ثبت نام؛ نكات بسيار مهم مندرجدر بند ح راهنماي آگهي را به دقت مطالعه نموده و سپس براساس دستورالعمل ذيل نسبت بهتكميل آن اقدام نمايند.
تذكرات:
1- قبولي در آزمون كتبي منوط به صحت مندرج در فرم ثبت نام و كسب نمره لازم مي باشد.

2- چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غير واقعيدر فرم ثبت نام اقدام به شركت در آزمون نمايد با مشخص شدن عدم صحت مندرجات درمراحلبعدي (حتي در صورت پذيرش در آزمون واشتغال به كار)؛ موضوع استخدامي وي منتفي ومراتب از طريق مراجع ذيصلاح قانوني پيگيري خواهد شد.

3- كليه داوطلباني كه قبلاًدر شركتها و سازمانهاي دولتي شاغل بوده و به موجب آراء صادره از سوي هيات هايرسيدگي به تخلفات اداري شركتها و سازمانهاي مربوطه اخراج شده اند؛ حق شركت در آزمونرا نخواهند داشت.

4-  مبلغ فيش پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد

5-  درمواردي كه قسمتي از سابقه كار به يك ماه كامل نمي رسد درصورت دارا بودن بيش از 15روز سابقه كار؛ بعنوان يك ماه منظور گردد

ز- الويت هايويژه:
الويتهاي ويژه اجتماعي مربوطه طبق جدول شماره 3 مي باشد، كهداوطلب در صورت دارا بودن شرايط مي بايست در فرم ثبت نام اعلام نمايد.
جدولشماره 3- اولويت هاي ويژه اجتماعي

ردیف

عنوان

1

فرزند شهيد / مفقود الاثر

2

فرزند جانباز ازكارافتاده كلي*

3

برادر شهيد / مفقودالاثر

4

همسر شهيد / مفقودالاثر

5

فرزند كاركنان از كارافتاده ويافوت شده ناشي از كار درصنعت نفت

6

فرزند كاركنان (شاغل ؛ بازنشسته؛ ازكارافتاده وفوت شده عادي) صنعت نفت

7

فرزند كاركنان شهيد صنعت نفت

8

فرزند كاركنان آزاده شاغل صنعتنفت

9

فرزند كاركنان جانباز 25% وبالاترشاغل صنعت نفت

10

فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت

11

فرزند جانبازي كه قبل از فوت مشمول حالت اشتغال گرديده

12

بومي استان آذربایجان غربی

 

*صرفاً فرزندان جانباز از كار افتاده كلي از امتياز مربوطه بهره مندخواهند شد وفرزندان جانبازان عادي مشمول اين امتياز نمي گردند.
توضيح اينكه جانبازان ازكارافتاده كلي؛ جانبازاني را شامل مي شود كه درصد جانباز بودن آنان 65% و بالاتر ميباشد.

ح- نكات بسيار مهم:
1- استخدامصرفاً در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي (بصور قرارداد مدت معين) ميباشد.

2- به ثبت نام داوطلباني كه اطلاعات غير واقعي ارائه نموده اند؛ ترتيب اثرداده نخواهد شد و چنانچه اين موضوع در هر مرحله از استخدام براي شركت محرز گردد؛افراد خاطي از طريق مراجع ذيصلاح قانوني تحت پيگرد قانوني قرار خواهندگرفت.
ط – مدارك مورد نياز:
1- اصل وتصوير آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع؛ رشته؛ گرايشتحصيلي؛ معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده باشد.

2- تصوير صفحات شناسنامه.

3- تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه (دو طرف) و يا معافيت دائم كامپيوتري.

4- يك قطعه عكس 4*3 جديد با ذكر نام و نام خانوادگي در پشت آن.

5- اصل فيشبانكي مبلغ واريز شده بابت ثبت نام.

6-  داوطلباني كه داراي سابقه كار مرتبط بامدرك تحصيلي بصورت تمام وقت مي باشند؛ لازم است گواهي سابقه كار كه درآن تاريخشروع؛ خاتمه و نوع كار ذكر شده باشد (مطابق فرم شماره سه مندرج در راهنماي آگهي) همراه با مدارك پرداخت حق بيمه را پس از امضاء توسط مقام ذيصلاح و ممهور نمودن بهمهر محل خدمت در زمان مقتضي كه متعاقباً اعلام خواهد شد به همراه داشته باشند(گواهي سابقه كار همزمان با تحصيل و قبل از فراغت از تحصيل و همچنين در طول خدمتنظام وظيفه قابل قبول نخواهد بود)

7-  تصوير صفحه اول شناسنامه والدين

8-  گواهيسابقه حداقل 10 سال سكونت متوالي منتهي به زمان تقاضاي كار؛ به همراه خانواده و باتائيد بخشداري محل استان آذربایجان غربی

9-  گواهي و مدارك معتبر براي آزادگان (با ذكر مدت اسارت و حضور در جبهه)؛ جانبازان (با ذكر درصد جانبازي و مدت حضور درجبهه و طول مدت درمان)؛ رزمندگان (با ذكر مدت حضور در جبهه)؛ فرزندان شهدا؛مفقودين؛ جانبازان از كار افتاده كلي؛ افراد خانواده شاهد و مفقودالاثرها (همسر)؛جانبازان ؛ آزادگان؛ فرزندان كاركنان صنعت نفت (شاغل؛ بازنشسته و از كار افتاده؛فوت شده عادي يا ناشي از كار) فرزندان كاركنان شهيد؛ آزاده و جانباز 25% و بالاتردرصنعت نفت.
تذكر 1: گواهي فرزندان كاركنان صنعت نفت؛ بايد از طريق امور اداريشركت محل خدمت والدين صادر شده باشد.
تذكر 2: با توجه به اينكه ثبت نام برايشركت در آزمون كتبي صرفاً از طريق پايگاه اينترنتي انجام مي شود از داوطلبان تقاضامي گردد از ارسال هر گونه مدرك خودداري نمايند و صرفاً پذيرفته شدگان آزمون كتبي؛ وفرزندان عزيز شاهد و شاغلين حداقل 3 سال سابقه مستمر از طريق پيمانكاري درشرکتپتروشیمی مهاباد؛ موظف به ارائه مدارك مورد نياز در زمان مقتضي كه متعاقباً اعلامخواهد گرديد مي باشند.

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت به آدرس:

http://mapc.iran-azmoon.ir/Home.aspx  مراجعه نمایند.

خدمات ویژه کارفرمایان

شما کارفرمایان گرامی با کمترین هزینه ممکن میتوانید اطلاعیه استخدامی شرکت خود را در سایت کاریاب منتشر کنید و نام شرکت تان را در معرض بازدید روزانه هزاران کارجو قرار دهید.

مشاهده

خدمات رایگان کارجویان

بمنظور حمایت از کارجویان، کاربران سایت کاریاب میتوانند بطور کاملا رایگان، رزومه خود را بصورت مدرن و حرفه ای ایجاد کنند و به بزرگترین جامعه آماری سامانه کاریابی کشور ملحق شوند

مشاهده
 • قابل توجه کارجویان و کارفرمایان گرامی

  سایت استخدام کاریاب در آذر ماه 1388 با شعار حمایت از کارجویان ، بعنوان اولین سایت استخدامی مجهز به سامانه های هوشمند کاریابی تاسیس شد و در حال حاضر به لطف برخورداری از بزرگترین بانک اطلاعات مشاغل استخدامی کشور ، بستری مناسب برای درج آگهی استخدام کارفرمایان و صاحبان کسب و کار فراهم کرده است تا در کمترین زمان ممکن بتوانند نیروی کار متخصص مورد نیاز خود را پیدا کنند. ثبت رزومه در کاریاب کاملا رایگان میباشد و کارجویان پس از مشاهده و بررسی آگهی استخدام های درج شده در سایت ، و مطالعه ی توصیه های استخدامی میتوانند مستقیما رزومه استخدامی خود را به کارفرمایان طرف قرارداد با کاریاب ارسال کنند تا روند استخدام سریع تر طی شود. به امید موفقیت و سربلندی تمام کارجویان ایران زمین .

  نیازمندیهای همشهری تهران

  نیازمندهای همشهری کرج

  نیازمندیهای روزنامه خراسان

   

  کانال رسمی سایت کاریاب

 • دیدگاه کاربران


  نمونه سوالات استخدامی

 • از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی

  در صورتی که در بررسی و آنالیز کامل روند گزینش در استخدامی های دولتی و خصوصی ، سوالات مصاحبه استخدامی و نحوه پاسخگویی به آنها ، بررسی و تحلیل سوالات عقدیتی و روانشناسی در گزینش های استخدامی دولتی و خصوصی ، تحلیل و بررسی معاینات پزشکی و ده ها مورد دیگر استخدامی درگیر هستید ، به شما پیشنهاد می شود این جزوه را تهیه نمایید
 • دانلود جزوه فوت و فن های استخدام