ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تاریخ انتشار: 1391/10/22
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی – ریال

توضیحات

تلفن

کرمانشاه

اسلام آباد غرب

حمیل

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.0000

محل خدمت پزشکان صرفا در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده روستایی یا بیتوته خواهد بود

08325232810

مرکز شماره 2 شهر ری

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.0000

سیاسا کیسخسروی

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

15.000.0000

هرسم

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

13.000.0000

ثلاث باباجانی

تازه آباد

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

25.000.0000

08326723348

میرآباد

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

21.000.0000

نگره

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

21.000.0000

ازگله

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

22.000.0000

سنقر

شماره 2

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

17.000.0000

08384236132

شماره 1

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

14.000.0000

شماره 3

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

15.000.0000

آگاه علیا

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.0000

باوله

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.0000

فارسینج

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.0000

کلسفید

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

15.000.0000

دالاهو

زاوله

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

15.000.0000

08353722998

گهواره

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.0000

ریجاب

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

15.000.0000

کرند 1

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

17.000.0000

پاوه

شمشیر

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

2

18.000.0000

08327227522

دوریسان

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

17.000.0000

باینگان

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.0000

سرپل ذهاب

بزمیر آباد

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

15.000.0000

08342230615

ریزوند

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

15.000.0000

شماره 1

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.0000

شماره 2

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

17.000.0000

قره بلاغ اعظم

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

14.000.0000

قلعه شاهین

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

13.000.0000

صحنه

مرکز شماره 1 شهر ری

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.0000

08383226876

سمنگان

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

13.000.0000

میانراهان (دینور)

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

19.000.0000

قصر شیرین

مرکز شماره 1 شهر ری

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.0000

08354223865

کرمانشاه

مرزبانی

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.0000

08317276636

قلعه

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

14.000.0000

ورله

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.0000

پیر کاشان

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.0000

قزانچی

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

14.000.0000

رحیم آباد

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

14.000.0000

کنگاور

گودین

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

17.000.0000

08372223051

دهلر

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

15.000.0000

روانسر

شماره 1 و 2

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

2

18.000.0000

08326527376

حسن آباد

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

17.000.0000

شاهو

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

19.000.0000

 

گیلانغرب

سرخور نامدار عیدی

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

22.000.0000

08353226443

چشمه علیشاه

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

17.000.0000

شهری

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

14.000.0000

هرسین

شماره 2

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.0000

08323221147

بیستون

پزشکی عمومی

دکترای پزشکی

1

15.000.0000

 

تلفن مرکز بهداشت استان : 08317257701

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران