ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تاریخ انتشار: 1393/03/29
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

زنجان

مراکز بهداشتی و درمانی متقاضی پزشک خانواده

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

ریال

توضیحات

تلفن

زنجان

ابهر

ویر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18795000

 

0242

5270082

گوزلدره

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

18765000

 

سنبل آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18807000

 

صایین قلعه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

17396000

 

عمید آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

21284000

 

سلطانیه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18162000

 

خیرآباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

24125000

 

هیدج

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18087000

 

ایجرود

سعید آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

19213260

 

0242

3722496

نکتو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

19886900

 

حلب

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

24988898

 

آغولبیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

32634250

 

جوقین

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

26269540

 

ینگی کند سیدلر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

21781188

 

خدابنده

سجاس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

30000000

 

0242

4226202

اولی بیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

21700000

 

محمود آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

4

27500000

 

زرین رود

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

15460000

 

حصار

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

26000000

 

سهرورد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

23000000

 

دو تپه سفلی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

27800000

 

نعلبندان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

20000000

 

آقبلاغ

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

14000000

 

کرسف

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

25000000

 

حسام آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

22800000

 

کهلا

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

6600000

 

شماره 1 شهری

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

28152000

 

خرمدره

سوکهریز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

11514854

 

0242

5524005

شماره 2 شهری

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

26791838

 

زنجان

حصار

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

26378040

 

0241

3262961

بوغداکندی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

28364680

 

لولک آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

17376000

 

نیک پی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

19757360

 

نیماور

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

12944202

 

بهرام بیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

21271500

 

سلطان آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

25627020

 

رازبین

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

23329560

 

طارم

سانسوز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

30200000

 

0242

2823351

آببر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

23800000

 

تشویر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

29000000

 

ماهنشان

سهند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

19700000

 

0242

3223291

قلعه جوق

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

16900000

 

دندی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

16000000

 

قره ناس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18300000

 

ماهنشان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

22000000

 

پری

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

23300000

 

مرکز بهداشت استان زنجان : 4221018  و 02414156388

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران